Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr.1 (60)

Ir iznācis žurnāla «Enerģija un Pasaule» 2010. gada februāra-marta numurs. Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

ES

Ener­ģē­ti­kas teh­no­lo­ģi­jas – at­slē­ga kli­ma­ta pār­mai­ņu no­vēr­ša­nai

tēma

Pasaules Enerģijas padome – pa­sau­les ener­ģē­ti­kas vēs­mas Lat­vi­jā jau 85 ga­dus

Ie­gul­dot zi­nāt­nē un ino­vā­ci­jās. Valsts pē­tī­ju­mu prog­ram­ma «Mo­der­nu me­to­žu un teh­no­lo­ģi­ju iz­pē­te un iz­strā­de ener­ģē­ti­kā: vi­dei drau­dzī­giem at­jau­no­ja­mās ener­ģi­jas vei­diem, ener­ģi­jas pie­gā­des dro­šī­bai un ener­ģi­jas efek­tī­vai iz­man­to­ša­nai» tuv­plā­nā

Za­ļai ener­ģi­jai sa­prā­tī­gus ri­si­nā­ju­mus

numura viesis

Ivars Li­uzi­niks: «Gal­ve­nā vēr­tī­ba ir cil­vē­ki»

elektroenerģija

Ignalinas AES loma Baltijas valstu energosistēmu energoapgādes drošumam – kāda tā bija Lat­vi­jas Elek­tro­ener­ģē­ti­ķu un Ener­go­būv­nie­ku aso­ci­āci­jas pār­stāv­ju sa­pul­ce

Tri­ģe­ne­rā­ci­ja: «trīs­kāršs» ener­ģi­jas ri­si­nā­jums

Nor­vē­ģi­jas ener­ģē­ti­ka: ba­lan­sē­jot starp «za­ļo» un «mel­no». 2.da­ļa

Po­li­jas pie­eja ener­go­sek­to­ra kon­ku­rēt­spē­jas vei­ci­nā­ša­nai Lat­vi­jas kon­tek­stā

gāze

Pasaules Gāzes konference Argentīnā

Jaunie Junkers CERAPURMODUL apkures katli

ventilācija un kondicionēšana

Kā sa­sniegt ASV na­ci­onā­los ēku ener­ģi­jas pa­tē­ri­ņa sa­ma­zi­nā­ša­nas un iekš­tel­pu gai­sa kva­li­tā­tes uz­la­bo­ša­nas mēr­ķus? 2.da­ļa

zinātniski tehniskās publikācijas

Zi­ben­saiz­sar­dzī­bas un pār­sprie­gu­maiz­sar­dzī­bas ne­pie­cie­ša­mī­bas no­teik­ša­na un iz­vē­le

kodolenerģija

Vēs­tu­ris­ki fak­ti par atom­elek­tro­sta­ci­jas cel­tnie­cī­bas pro­jek­tu Lat­vi­jā (no 1988. ga­da plā­no­ša­nas dokumen­ta “Par Lat­vi­jas AES būv­nie­cī­bu”) 

zinātne

Aka­dē­mi­ķa JĀ­ŅA STRA­DI­ŅA uz­ru­na, at­klā­jot grā­ma­tu «Zi­nāt­nes un augst­sko­lu sā­kot­ne Lat­vi­jā»

ekoloģija

«Za­ļās ēkas» – vai ar­hi­tek­tam un in­že­nie­rim ir va­ja­dzī­gas jaun­as zi­nā­ša­nas? Eks­per­ta ko­men­tārs

dzīves enerģija

Re­dzēt un sa­just

Žurnāla cena 2.80
Žurnāla redaktore Edīte Kalniņa
Adrese: Dzirciema ielā 121, Rīga, LV-1055
Tālr. 67461620, 29446806.
e-pasts: e.p@ml.lv
mājas lapa: www.eunp.lza