Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr.2 (61)

Ir iznācis žurnāla «Enerģija un Pasaule» 2010. gada aprīļa-maija numurs
Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

REDAKCIJAS PADOMES SLEJA
Kopš 1990. ga­da 4. mai­ja – 20 ga­di. Jau 20? Ti­kai 20?

TĒMA
«Pa­sau­les at­mi­ņa» kļūst ba­gā­tā­ka
 
Bez bā­zes jau­dām ne­būs Bal­ti­jas ener­ģē­ti­kas un ne­būs arī tir­gus
 
Dis­ku­si­ja par «At­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su ener­ģi­jas li­ku­mu» Lat­vi­jas Zi­nāt­ņu aka­dē­mi­jā
 
Pa­lu lai­kā Jē­kab­pi­lī

NUMURA VIESIS
Kad zi­nā­ša­nas ne­pār­top nau­dā

ELEKTROENERĢIJA
Cik «za­ļi» gri­bam un cik va­ram būt elek­tro­ener­ģi­jas ra­žo­ša­nā no AER?
 
Laik­me­ta iz­aici­nā­ju­mi Ei­ro­pas elek­tro­tīk­la at­tīs­tī­ša­nā
 
Ka­be­ļu ne­so­šās kon­struk­ci­jas pro­jek­tē­ša­na sa­ska­ņā ar jaun­āka­jiem Ei­ro­pas stan­dar­tiem
 
Jaunas iekārtas un programmatūra SCADA vadības kompleksiem
 
Fir­mas ETI Elek­tro­ele­ment d.d spe­ci­ālie strā­vas no­plū­des au­to­mā­ti – LI­MAT – ar ie­bū­vē­tu mak­si­mā­lās strā­vas aiz­sar­dzī­bu

SILTUMENERĢIJA UN ŪDENSAPGĀDE
Sil­tu­ma mak­sā­ju­mi sa­ma­zi­nā­ju­šies par treš­da­ļu
 
Ka­be­lim jā­kal­po vis­maz piec­des­mit ga­du!

GĀZE
Naf­tas un da­bas­gā­zes sek­tors līdz 2005. ga­dam 3.da­ļa
 
Da­ži in­te­re­san­ti as­pek­ti no AAS «Gaz­prom» at­ska­ta uz 2009. ga­dā pa­veik­to

ES
Atjaunojamo Enerģijas resursu izmantošana Eiropas Savienības (ES-27) valstīs

KODOLENERĢIJA
Krie­vi­jas ener­ģē­ti­ķi par Ka­ļi­ņin­gra­das AES: Kā blefs tas mums bū­tu pā­rāk dārgs

ZINĀTNE
Mā­ris Tē­rauds un Pē­te­ris Mi­sāns: par sig­nā­liem un dzī­vi
 
Stī­vē­ša­nās nav vir­zī­tāj­spēks

EKOLOĢIJA
Vides kvalitātes novērtējumā Rīga ierindojas starp Austrumeiropas līderiem

DZĪVES ENERĢIJA
Aiz acu­mir­klī­gā ir mū­žī­gais