Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr.4 (63)

Ir iznācis žurnāla «Enerģija un Pasaule» 2010. gada augusta-septembra numurs
Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

REDAKCIJAS PADOMES SLEJA

Prāta vētra Šanhajā

TĒMA
Par Lat­vi­jas būv­nie­cī­bas sek­to­ra paš­rei­zē­jo si­tu­āci­ju un at­tīs­tī­bas tendencēm nā­kot­nē: Dienas biznesa konference “Būvniecība Latvijā – izaicinājumi un iespējas”   
At­zī­mē­jot Trans­urā­na ele­men­tu in­sti­tū­ta Se­la­fīl­dā un La­hā­gā iz­vie­to­to ko­dol­ma­te­ri­ālu tes­tē­ša­nas la­bo­ra­to­ri­ju di­bi­nā­ša­nas des­mi­to ga­da­die­nu   
Zi­nāt­nis­kā pēt­nie­cī­ba un teh­no­lo­ģis­kās ino­vā­ci­jas ap­vie­no­ta­jai Ei­ro­pai: ie­pa­zīs­tot Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas Ap­vie­no­tā Iz­pē­tes cen­tra Is­pras no­da­ļu

NUMURA VIESIS
“Zi­nāt­ne ir kā ne­zā­le, ko ne­var iz­nī­ci­nāt”, ap­gal­vo mū­su nu­mu­ra vie­sis ju­bi­lārs ZI­GURDS KRI­ŠĀNS
Lat­vi­jas la­bā­ka­jam mag­nē­tu spe­ci­ālis­tam Vla­dis­la­vam Pu­ga­čo­vam – 70

ELEKTROENERĢIJA
Pir­mais pus­gads bez Ig­na­li­nas AES
Va­du elek­tro­lī­ni­ju zem­sprie­gu­ma pār­sprie­gu­ma ie­ro­be­žo­tā­ju iz­vē­le un pie­lie­to­ša­na, ap­ska­tot kā pie­mē­ru fir­mas ETI PO­LAM ie­ro­be­žo­tā­ju ETI­TEC A

SILTUMENERĢIJA UN ŪDENSAPGĀDE
Rī­gas TEC-1 re­kon­struk­ci­jas pro­jekts pa­tie­si no­slē­dzies ti­kai 2010. ga­da jū­ni­jā
Rī­gā ar re­no­vā­ci­ju ka­vē­ties ne­drīkst

GĀZE
Top jauns Daugavas maģistrālā gāzesvada šķērsojums  
JUN­KERS CE­RA­PUR­MO­DUL ap­ku­res kat­li – vai­rāk ie­spē­ju ie­tau­pīt

ZINĀTNE
Par at­jau­no­ja­mās elek­tro­ener­ģi­jas ra­žo­ša­nas iz­mak­sām un tās kon­ku­rēt­spē­ju
 
KODOLENERĢIJA
Cel­tnie­cī­bai pie­dā­vā­tie lie­las jau­das ener­ģē­tis­kie ko­dol­re­ak­to­ri
 
ZINĀTNISKI TEHNISKĀ PUBLIKĀCIJA
Pamatprasības elektroapgaismei
 
ZINĀTNISKĀ HIPOTĒZE
Kos­mis­kās ka­tas­tro­fas pē­das Lat­vi­jas do­lo­mī­tos

EKOLOĢIJA
Ap­so­lī­tā ze­me. Ru­pu­čiem

DZĪVES ENERĢIJA
Bi­olo­ģi­ja un māk­sla
 
Žurnāla cena 2.80
Žurnāla redaktore Edīte Kalniņa
Adrese: Dzirciema ielā 121, Rīga, LV-1055
Tālr. 67461620, 29446806.
e-pasts: e.p@ml.lv
mājas lapa: www.eunp.lza