Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr. 2 (79)

Foto: Publicitātes foto

Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

REDAKCIJAS PADOMES SLEJA

 • Li­ku­ma vār­dā

  .

  Slikts li­kums nav ne­kāds li­kums

TĒMA

 • Vai tie­šām tas, ko «iz­ceļ»

  no bur­vju māk­sli­nie­ka ci­lin­dra?

  Vie­dok­ļu ap­mai­ņa par elek­tro­ener­ģi­jas ce­nas vei­do­ša­nās pro­blē­mām un ob­li­gā­tā ie­pir­ku­ma kom­po­nen­ti (OIK) Lat­vi­jā

 • Starp­tau­tis­kā kon­fe­ren­ce CLE­AN DRI­VE – «za­ļās mo­bi­li­tā­tes» pie­re­dze un nā­kot­nes re­dzē­jums

ENERĢIJA BEZ ROBEŽĀM

 • Kai­mi­ņu sa­dar­bī­bai eko­no­mi­kā un ener­ģē­ti­kā vien­mēr ir nā­kot­ne

ELEKTROENERĢIJA

 • Baltijas jūras reģionālais investīciju plāns
 • Spe­ci­fis­kās pra­sī­bas elek­tro­ietai­sēs lie­to­ja­mām plast­ma­sas ka­be­ļu aiz­sar­gcau­ru­lēm
 • Zi­bensstrā­vas pa­ra­met­ru pa­ma­to­tī­ba at­bil­sto­ši IEC 62305-1

NUMURA VIESIS

 • Nerimtīgais meklētājs. Saruna ar «B

  ūv­in­dus­tri­jas

  Ga­da bal­va

  s

  »

  laureātu

SILTUMENERĢIJA UN ŪDENSAPGĀDE

 • «Za­ļā» ko­ģe­ne­rā­ci­ja Rī­gā: at­klā­ta sil­tum­cen­trā­les «Ziep­niek­kalns» bi­oku­ri­nā­mā ko­ģe­ne­rā­ci­jas sta­ci­ja

 • Rī­gas daudz­dzī­vok­ļu dzī­vo­ja­mo mā­ju sil­tum­no­tu­rī­bas pa­aug­sti­nā­ša­nas re­zul­tā­ti

GĀZE

 • Da­bas­gā­zes in­fra­struk­tū­ra un ēku re­no­vā­ci­ja

ELEKTROENERĢIJA TIRGUS

 • Latvijā ievieš elektroenerģijas biržu

 • Uz­ņē­mu­mi da­lī­sies brī­vā elek­tro­ener­ģi­jas tir­gus pie­re­dzē

KODOLENERĢIJA

 • Uk­rai­nas ko­dol­ener­ģē­ti­ka bez Čer­no­bi­ļas

ZINĀTNE

 • Ži­rot­rons – me­ga­va­tu mikro­viļ­ņu avots ko­dol­plaz­mas uz­kar­sē­ša­nai

KOSMOSS

 • Pro­blē­mas ar at­kri­tu­miem? Ne ar tiem, kas iz­gāz­tu­vē, bet ar tiem, kas kos­mo­sā!

 • Tehniskas kļūmes dēļ paredzētais pasaules gals tika pārcelts

IZGLĪTĪBA

 • Jaun­ais pro­fe­si­onā­lis 2013

 • «Ie­spē­ja­mā mi­si­ja» ie­dves­mo fi­zi­kas sko­lo­tā­ja dar­bam

DZĪVES ENERĢIJA

 • «Sva­rī­gi, lai ide­ja no­vē­dī gai­sā». Par zi­nāt­nes pa­tie­sī­bu un māk­slas pa­tie­sī­bu

0 Komentāri