Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Apelsīns» maijā

Foto: «Apelsīns»

«Apelsīna» kok­tei­lis:

 • Ar mier­mī­lī­bu pret di­ētām un in­tri­gām
 • Tik­ša­nās ar ak­tri­si Au­rē­li­ju Anu­žī­ti
 • Del­tap­lā­nu de­jas de­be­sīs
 • Vi­va la la­ti­no ae­ro­bi­ka!
 • Starp daž­ne­da­žā­da­jiem ae­ro­bi­kas vei­diem la­ti­no ae­ro­bi­ka iz­ce­ļas kā su­lī­ga odzi­ņa
 • Vin­gro­ju­mi ko­or­di­nā­ci­jas un līdz­sva­ra uz­la­bo­ša­nai
 • Ne­do­diet mai­zi, do­diet dzel­žus pa­skrū­vēt!
 • «Tra­kie! Dros­mī­gie! Eks­trē­mis­ti!» uz­plaik­snī ap­zi­ņā, re­dzot ga­rām aiz­trau­ca­mies ādās tēr­pto vē­jab­rā­ļu ko­lon­nu. Vi­ņu vi­dū arī grā­mat­ve­dis ar me­hā­ni­ķa ta­lan­tu — Armands Ri­biņš
 • Put­nu ie­len­ku­mā
 • Uz­va­rē­tā­ju tan­dēms!
 • Vin­gro­ju­mu kom­plekss ko­pā ar 50. «Ei­ro­vī­zi­jas» dzies­mu kon­kur­sa Lat­vi­jas pār­stāv­jiem — Val­te­ru un Ka­žu
 • Ama­tie­ru sa­cen­sī­bu afi­ša mai­jam
 • Sa­tik­ša­nās vie­ta lē­di­jām un džentl­me­ņiem
 • Pirms do­ties ek­skur­si­jā pa gol­fa pa­sau­li, pie­ņe­miet pa­tiesī­bu — golfs nav ne­aiz­snie­dzams!
 • Knak­stī­ša­nās liet­pra­tējs Mār­tiņš Rī­tiņš
 • Di­ag­no­ze: ie­mī­lē­jies
 • Vai Ze­me mūs vairs ne­cieš?
 • Ja cil­vēks ener­ģē­tis­ki ir ļo­ti ju­tīgs, ie­brau­cot pa­to­gē­na­jā zo­nā, zūd da­ļa sa­jū­tu, un auto­brau­cējs vairs ne­spēj atbilsto­ši re­aģēt uz no­tie­ko­šo…
 • Iz­aici­ni iz­aici­nā­ju­mu!
 • 7 aiz auss un ka­ba­tā lie­ka­mi pa­do­mi pār­gal­vī­gi noskaņotajiem
 • 10 pa­lī­dzī­bas lī­dzek­ļi dro­šām ak­ti­vi­tā­tēm
 • Kā­piet dro­ši… Varž­acu nav!
 • Ce­rī­ba un balsts — tavs mu­gur­kauls
 • Pē­tī­ju­mi lie­ci­na: 40% pa­cien­tu, kas vēr­šas pie ģi­me­nes ārsta, sū­dzas par sā­pēm mu­gu­rā
 • Bez šā or­gā­na nav dzī­vī­bas!
 • Ak­nas ir viens no ie­cie­tī­gā­ka­jiem or­gā­niem cil­vē­ka ķerme­nī. Ta­ču tās nav pār­a or­gāns, tā­pēc jā­sau­dzē īpa­ši
 • Bro­kas­tu ie­naid­nieks — rī­ta ne­la­bums
 • Ce­ļam gal­dā vie­dā cil­vē­ka aug­li
 • Iz­de­vī­gā ba­nā­nu di­ēta
 • Jū­ru un oke­ānu lo­lo­jums — sāls
 • Iz­vē­lies sa­vam uz­tu­ram pie­mē­ro­tā­ko sā­li!
 • Ma­zās bur­ves — kon­takt­lē­cas
 • Ma­ti­ņu nī­dē­ša­na. A–Z
 • Ma­za drē­bī­te, lie­la ie­tek­me jeb Kas jauns pel­dkos­tī­mu mo­dē?
 • Dzī­vi vir­zo­šais spēks — sek­su­ali­tā­te
 • Laiks zie­dēt!
 • Bal­tas zie­du ku­pe­nas klāj aug­ļu ko­kus, un rei­zēm kā­da no zied­la­pi­ņām pa­ce­ļas un aiz­li­do kā tau­re­nis, pli­vi­nā­da­mās vē­jā… Kur bū­si tu, kad bi­tes pār­nē­sās pu­tek­šņus un ābeles ce­rēs uz su­lī­gu aug­ļu pil­niem za­riem?
0 Komentāri