Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr. 1 (72)

Foto: «Enerģija un Pasaule»

Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

REDAKCIJAS PADOMES SLEJA

 • 2012. gads – iz­šķi­ro­šo lē­mu­mu gads

TĒMA

 • Die­nas Biz­ne­sa Ener­ģē­ti­kas fo­rums 2011: aici­nā­jums rast «zel­ta vi­dus­ce­ļu» starp po­li­tis­ko plā­no­ša­nu un biz­ne­sa ini­ci­atī­vām
 • PEP Lat­vi­jas Na­ci­onā­lās ko­mi­te­jas 2011. ga­da no­ga­les sē­de
ELEKTROENERĢIJA
 • Ieskats konferencē Brīvais elektroenerģijas tirgus – izaicinājumi un iespējas
 • Kā vei­do­jas elek­tro­ener­ģi­jas tir­gus ce­na?
 • Ko var un kas nav ie­spē­jams?

ENERĢĒTIKAS INDIKATORI

 • Lat­vi­jas ener­ģē­ti­ka skait­ļos un fak­tos jeb kā mūs vēr­tē «no ma­las»: piec­i fak­to­ri (1.daļa)

NUMURA VIESIS

 • Pēt­nie­ka nā­kot­ne ir šo­die­na

SILSTUMENERĢIJA UN ŪDENS APGĀDE

 • Ģeotermālā siltuma izmantošanas iespējas
GĀZE
 • Glo­bā­lā sa­šķid­ri­nā­tās da­bas­gā­zes tir­gus di­na­mi­kas prog­no­zes un ak­tu­ali­tā­tes
ZINĀTNE
 • Latvijā tika realizēts saules enerģijas demonstrācijas projekts «SEG emisiju samazināšanai bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumā»

KODOLENERĢIJA

 • Atom­elek­tro­sta­ci­jas ar ver­do­ša ūdens ko­dol­re­ak­to­riem
ZINĀTNISKI TEHNNISKĀS PUBLIKĀCIJAS
 • Avā­ri­jap­gais­me
 • Ma­zā hid­ro­ener­ģē­ti­ka un brī­vais elek­tro­ener­ģi­jas tir­gus
IZGLĪTĪBA
 • Da Vinci programma turpinās...

ZINĀTNES VĒSTURE

 • ANO Starp­tau­tis­ko Ķī­mi­jas ga­du pa­va­dot
EKOLOĢIJA
 • Ener­go­efek­tī­vās augst­cel­tnes: nā­kot­nes liel­pil­sē­tu «za­ļās ēkas»
DZĪVES ENERĢIJA
 • Lat­vi­ja no apakš­as un aug­šas

0 Komentāri