Nepiekrītot LZA konsilija slēdzienam, 33 zinātnieki aicina ratificēt Stambulas konvenciju

Ilustratīvs attēls

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

18. aprīlī notikušā LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas konsilija «Par Stambulas konvenciju» slēdzienam atlikt konvencijas ratificēšanu nepiekrīt 33 zinātnieki, kas uzskata, ka konsilija balsis tikušas skaitītas neatbilstoši. Savu viedokli viņi pauduši atklātā vēstulē.

Zinātnieki un pētnieki vēstulē raksta, ka «šādi organizēts konsilijs degradē Latvijas zinātni, LZA prestižu un tās ekspertīzes kvalitāti» un aicina Saeimu ratificēt Konvenciju, nesaskatot nekādus zinātniski pamatotus riskus Latvijas sabiedrībai un Satversmei. Konvencijas neratificēšana savukārt būšot spēcīgs signāls starptautiskajai sabiedrībai un varmākām, apliecinot, ka Latvijā ir augsta tolerance pret vardarbību ģimenē.

LZA konsīlija "Par Stambulas konvenciju" slēdziens

Saskaņā ar LZA mājas lapā sniegto aprakstu, «konsilijā ir vairākas principiālas dalībnieku grupas: valsts institūciju pārstāvji, kas informē ekspertus un kompetenti atbild uz ekspertu uzdotajiem jautājumiem; eksperti, kas vispusīgi analizē jautājumu; plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kas seko diskusijai un pauž informāciju sabiedrībai; interesenti, kas vēlas noklausīties diskusiju klātienē.»

Taču vēstules autori apgalvo, ka konsilijs un tā slēdziens pārkāpj konsilija norises regulējumu. «Pirmkārt, konsilijā valsts institūciju pārstāvju viedoklis netika skaidri nodalīts no ekspertu viedokļa, bet slēdzienā konsilija transkriptiem tika pievienots papildu viedoklis, lai iegūtu vajadzīgajam slēdzienam atbilstošu «balsu» skaitu. «Balsu» samērs savukārt ir iegūts, mehāniski summējot visu klātesošo ekspertu un valsts institūciju pārstāvju un papildus pievienotā «eksperta» balsi. Konsilija slēdzienā vispār netika pārstāvēts par jomu atbildīgās Labklājības ministrijas viedoklis,» teikts vēstulē.

Zinātnieki uzskata, ka konsilija norises gaita un slēdziena uzbūve neatbilst zinātniski kvalificētam slēdzienam, jo diskusijas sākumā tikuši uzdoti tendenciozi un neētiski jautājumi, piemēram, «Kas ir vardarbība un līdztiesība/vienlīdzība ikdienā? Kā tā izpaužas un kā tās mazināt vai nepieļaut?», pievienojot slēdzienam arī ar Konvenciju nesaistītus pārspriedumus.

Vēstuli parakstījuši 33 zinātnieki:

Aivita Putniņa, PhD (Cantab), Latvijas Universitātes asociētā profesore,

Kristīne Dupate, Dr.iur., Latvijas Universitātes asociētā profesore,

Dace Balode, Dr. theol., Latvijas Universitātes profesore,

Valdis Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis,

Marija Golubeva, Dr. hist., politikas analītiķe,

Kārlis Vērdiņš, Dr. philol.,

Baiba Bela, Dr. sc.soc., Latvijas Universitātes asociētā profesore,

Signe Mežinska, Dr.sc.soc., Latvijas Universitātes asociētā profesore,

Ineta Lipša, Dr. hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece,

Velga Vēvere, Dr. phil, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece,

Anne Sauka, Dr. phil. LU VFF lektore un pētniece,

Ilze Mileiko, Dr. philol., SIA «Projektu kvalitātes vadība» pētniece,

Ivars Neiders, Dr. phil, Rīgas Stradiņa Universiātes docents,

Dace Kavasa, Latvijas pārstāve EIGE ekspertu forumā,

Andris Šuvajevs, SUSPLACE pētnieks, Latvijas Universitāte,

Jānis Ozoliņš, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks,

Emīls Ķīlis, PhD, Baltic Studies Centre pētnieks,

Miķelis Grīviņš, Dr. sc.soc., Baltic Studies Centre pētnieks,

Anda Ādamsone-Fiskoviča, Dr.sc.soc., Baltic Studies Centre pētniece,

Toms Ķencis, Dr. art., LULFMI pētnieks,

Dina Bite, Dr.sc.soc., Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore,

Inese Šūpule, Dr.sc.soc., Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece,

Tālis Tisenkopfs, Dr.soc, Baltic Studies Centre vadošais pētnieks un Latvijas Universitātes profesors,

Ieva Tihovska, Dr. art., Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece,

Ilona Kunda, Dr. Sc. Soc., Latvijas Kultūras akadēmija,

Elīna Ozoliņa, M Hum., M Soc,. SIA Jaunrades laboratorija, vadošā pētniece,

Laima Geikina, Dr. theol., Dr. paed., Latvijas Universitātes profesore,

Karlīna Grīviņa, M Soc., M Art, tirgus pētniece,

Ieva Puzo, PhD, Rīgas Stradiņa Universitātes pētniece,

Karīna Vasiļevska-Dāsa, MSc, Kalifornijas universitātes Sanfrancisko/Berklijā doktorante,

Sandra Šūmane, Dr. sc.soc., Baltic Studies Centre pētniece,

Klāvs Sedlenieks, PhD, Rīgas Stradiņa Universitātes docents,

Jānis Daugavietis, Dr.Sc.Soc., Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

Uz augšu