Izsludināts konkurss uz «Rīgas brīvostas flotes» valdes locekļa amatu

Rīgas brīvosta

FOTO: Lita Krone / LETA

Rīgas brīvostas pārvalde ir izsludinājusi konkursu uz tās meitasuzņēmuma SIA «Rīgas brīvostas flote» valdes locekļa amatu attīstības jautājumos, liecina brīvostas publicētais paziņojums.

No amata pretendenta tiek prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībā, tiesību zinātnē, finansēs, ekonomikā vai inženierzinātnē, vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā tādas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā, kas atbilst vismaz diviem šādiem kritērijiem, proti, pārskata gada bilances kopsumma ne mazāka par 27,3 miljoni eiro, pārskata gada neto apgrozījums ne mazāks par 3,7 miljoniem eiro, pārskata gada vidējais darbinieku skaits bijis vismaz 130.

Tāpat no pretendenta tiek sagaidīta pieredze uzņēmuma attīstības, korporatīvās pārvaldības, rezultatīvo rādītāju, stratēģisko mērķu un tirgus segmentēšanas jomā, pretendenta darba pieredze jūrniecības vai transporta jomā un/vai infrastruktūras apsaimniekošanas jomā. Pretendentam jābūt izpratnei par «Rīgas brīvostas flotes» pamatdarbības jomām - kuģošanas ziemas navigācija, loču pakalpojumi, velkoņu pakalpojumi, hidrogrāfija, ostas infrastruktūras apsaimniekošana.

Pretendentam jābūt kompetentam un pieredzējušam uzņēmuma stratēģiskās vadības, komercdarbības un biznesa attīstības jautājumos. Viņam jāpiemīt stratēģiskās plānošanas prasmei, līderības un uzraudzības prasmēm, lai nodrošinātu sabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Amata kandidātam jābūt valsts valodas zināšanām augstākajā pakāpē - C2 līmenis, kā arī krievu un angļu valodas zināšanām - vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmes. Pretendentam jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Tie, kas vēlas piedalīties konkursā, ir aicināti iesniegt pieteikumu Rīgas brīvostas pārvaldē līdz 2018.gada 21.maijam. Pieteikumā jāiekļauj motivācija, redzējums par «Rīgas brīvostas flotes» pamatdarbības jomu attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu («Curriculum Vitae»), kurā iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits.

Pretendentam jāiesniedz arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas, citus dokumentus, kas apliecina kandidātam/kandidātei izvirzīto prasību izpildi. Kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūgti pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

«Rīgas brīvostas flote» ir 100% apmērā Rīgas brīvostas pārvaldei piederoša kapitālsabiedrība, un tās pamatuzdevums ir nodrošināt Rīgas brīvostas akvatorijā ienākušajiem kuģiem mūsdienīgus, kvalitatīvus, nepārtrauktus un drošus navigācijas risinājumus, ostas infrastruktūras apsaimniekošanu, kā arī dažādu tehnisko funkciju nodrošināšanu.

Uz augšu