Kā aprēķina atvaļinājuma laiku

FOTO: Publicitātes foto

Kas tiek ieskaitīts laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu?

Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, ieskaita laiku, kad darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie darba devēja, ieskaitot laiku, kad darbinieks nav faktiski strādājis, bet viņam ir bijusi saglabāta vidējā izpeļņa (piemēram, dīkstāves laiku), un laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot:

  • pārejošas darbnespējas laiku; wpirmsdzemdību un dzemdību atvaļinājuma laiku;
  • īslaicīgas prombūtnes laiku;
  • darba piespiedu kavējuma laiku, ja darbinieks prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā (DL 152. pants).

Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, netiek ieskaitīts bērna kopšanas atvaļinājumā pavadītais laiks.

Vai drīkst pārcelt ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu?

Visu ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu pārcelt ir aizliegts. Tikai izņēmuma gadījumā, kad atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, atvaļinājuma daļu var pārcelt uz nākamo gadu. Lai to paveiktu, darba devējam jāievēro šādi nosacījumi:

  • jābūt darbinieka rakstveida piekrišanai;
  • atvaļinājuma daļa esošajā gadā nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām;
  • atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz 1 gadu, pēc iespējas to pievienojot nākamā gada atvaļinājumam.

Atvaļinājuma daļas pārcelšana nav pieļaujama personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā (DL 149. panta 3. daļa un 4. daļa).

Kā tiek piešķirts ikgadējais atvaļinājums par pirmo darba gadu?

Darbiniekiem ir tiesības prasīt ikgadējo atvaļinājumu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir bijis nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā 6 mēnešus. Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā (DL 150. panta 3. daļa).

Vai drīkst kompensēt atvaļinājumu naudā?

Atvaļinājumu kompensēt naudā nav atļauts. To drīkst tikai gadījumā, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas ar darbinieku, kas nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam. Atvaļinājuma kompensācija pienākas pat tad, ja darbinieks ir nostrādājis tikai vienu mēnesi (DL 149. panta 5. daļa).

Kam ir tiesības uz papildatvaļinājumu?

Papildatvaļinājumu var saņemt šādas darbinieku kategorijas:

  • darbinieki, kuriem ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds. Papildatvaļinājuma ilgums ir 3 darba dienas;
  • darbinieki, kuri pakļauti īpašam riskam. Papildatvaļinājuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 3 darba dienām.

Koplīgumā var noteikt arī citus gadījumus (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u.c.) papildatvaļinājuma piešķiršanai (DL 151. pants).

Kādos gadījumos ikgadējos atvaļinājumu var pagarināt vai pārcelt?

Ja darbinieka ikgadējā atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas, kā arī darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā atvaļinājums tiek pārcelts vai pagarināts attiecīgi par svētku dienu skaitu vai par pārejošas darbnespējas dienu skaitu.

Jautājumu par atvaļinājuma pārcelšanu vai pagarināšanu darba devējs un darbinieks izlemj, savstarpēji vienojoties (DL 149. panta 1. daļa un 150. panta 6. daļa).

Vai drīkst piešķirt ikgadējo atvaļinājumu pa daļām?

Ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana pa daļām ir pieļaujama tikai gadījumā, ja darbinieks un darba devējs par to ir vienojušies. Turklāt viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārējo atvaļinājuma daļu var sadalīt arī sīkākās daļās, darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties (DL 149. panta 2. daļa).

Uz augšu
Back