Turības izdevniecība izdod trīs jaunas grāmatas sērijā «Uz zaļa zara»

«Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalis»

FOTO: publicitātes

Biznesa augstskolas Turība izdevniecība piedāvā lasītājiem jaunu, vēsturisku, patriotisku un personisko iniciatīvu un uzņēmējdarbības garu popularizējošu grāmatu sēriju «Uz zaļa zara». Sērijā iekļauti stāsti par veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmējiem, kuriem nav bijušas svešas arī mecenātisma tradīcijas, ar mērķi iedvesmot mūsu cilvēkus ticībai Latvijas attīstībai un Latvijas nākotnei.

Sērijas izveidi rosināja mūsu 2013. gadā izdotā grāmata «No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts», kurā bijušais Singapūras premjerministrs dalās savā pieredzē, kā DOMĀT un VADĪT valsti, orientējoties uz valsts labklājības celšanu.

Arī Latvijas vēsturē ir bijusi pieredze, kurā vērts ieklausīties, veidojot nākotni, bet vai visi, īpaši jaunieši, par šiem cilvēkiem ko zina? Jā, zina vārdus un uzvārdus, zina jomas, kurās šie cilvēki ir darbojušies. Bet vai zina, kā viņi to darījuši, ar kādām grūtībām sastapušies, kādus mērķus sev sprauduši, kā vārdā darbojušies? Kāda bijusi viņu saikne ar valsti un vēlme celt tās labklājību?

Iznākušas jau pirmās trīs grāmatas – par Vilhelmu Ķuzi, Šteinhaueru dzimtu un Kristapu Morbrgu. Pārējās grāmatas šobrīd ir sagatavošanas procesā.

Grāmatas var iegādāties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā. Drīzumā tās būs pieejamas arī lielākajos grāmatnīcu tīklos.

FOTO: www.turiba.lv

Bai­ba Pa­zā­ne «Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalis»

Ša­jā sē­ri­jā iz­do­tais pir­mais Lat­vi­jas veik­smes stāsts ir par Vilhelmu Ķu­zi – Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamatli­cē­ju, vie­nu no veik­smī­gā­ka­jiem Lat­vi­jas uzņēmējiem arī pa­sau­les ekspor­ta tir­gos.

«Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalis»

FOTO: publicitātes

Fab­ri­kas tel­pās ta­pa aug­stā­kās kva­li­tā­tes šo­ko­lā­de, speciālās iekārtas no cu­ku­ra ma­sas izgatavo­ja mai­gi sa­tī­na krā­sās vi­zu­ļo­jo­šas «zī­da kon­fek­tes» vai smal­kus, ar aug­ļu ievā­rī­ju­mu pildī­tus «spil­ven­ti­ņus». Bez tam tika ražoti arī dažnedažādu veidu cepumi un biskvīti, vafeles un piparkūkas, kafija un kakao, visbeidzot ievārījums. Viss ražojumu klāsts, gaumīgi iepakots krāsainos papīrīšos, izdekorētās kastītēs un spainīšos, turpināja ceļu pie galvenā sava kritiķa, izcilās garšas baudītāja – pircēja.

Alvils Zauers «Šteinhaueri un viņu laiks»

Šteinhaueri bija 17./18. gadsimta mijas ienācēji Rīgā. Attīstot uzņēmējdarbību, Šteinhaueriem bija jāpārvar ekonomiski un politiski šķēršļi, jāaizstāv savas tiesības garos tiesas procesos. Neraugoties uz šķēršļiem biznesā, šīs ģimenes pārstāvji sevi apliecināja kā sekmīgus uzņēmējus un spēja sasniegt vērā ņemamu turību - viņi bija sava laika bagātākie Rīgas latvieši un manufaktūru ražošanas pionieri Rīgā. Šteinhaueru muiža Daugavmalā ar sarkano dakstiņu jumtu daudziem skauģiem bija kā dadzis acī.

18. gadsimta Rīgā uzplauka kokmateriālu tirdzniecība. Latviešu kokmateriālu šķirotāji sāka nodarboties ar tirdzniecību, kļuva turīgi, iepirka muižas un veidoja tiem laikiem modernus uzņēmumus. No viņu piegādātajiem kokmateriāliem tika būvētas Rundāles un Jelgavas pilis, viņu papīra manufaktūra izgatavoja tolaik labāko papīru Latvijā.

Grāmatā atspoguļotas 18. gadsimta turīgāko Rīgas latviešu uzņēmēju dzimtas pārstāvju likteņgaitas uz mainīgo vēsturisko notikumu fona. Tas bija laiks, kad, cīnoties par savām tiesībām, Rīgas brīvo latviešu kopiena tumsības laikmeta dzīlēs sāka diedzēt nākamā gadsimta pārmaiņu asnus.

Stāsts par Šteinhaueriem ir reliģiskā pārliecībā stiprinātu latviešu cilvēku mērķtiecības un neatlaidības triumfa apliecinājums cīņā pret daudz stiprāku pretinieku.

Arvīds Deģis «KRISTAPS MORBERGS. NO BASKĀJA PAR MULTIMILJONĀRU»

Kristaps Morbergs – būvuzņēmējs un filantrops. Aizejot mūžībā 1928. gadā, visus savus nekustamos īpašumus 2,7 miljonu latu vērtībā viņš novēlējis Latvijas Universitātei.

Ticama Kristapa Morberga pasaule. Netradicionāli veidots biogrāfiskais romāns. Lasītājiem būs iespēja līdzpārdzīvot. Kalpos kā panākumu rokasgrāmata jauniem censoņiem.

Uz augšu