Cik naudas ņemsim līdzi, ejot pie notāra

FOTO: Inga Kundziņa

Jaunie noteikumi par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm.

Kopš šā 5. aprīļa stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 222 «Par zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm», kas stingri regulē to, kādas ir notāru pakalpojumu cenas. Skaidro zvērināta notāre, Latvijas Zvērināto notāru padomes locekle Sandra Jakušenoka (attēlā):

— Ideālā gadījumā klients ar notāru tiekas reizes trīs — pirmajā reizē abas puses (pircējs un pārdevējs; dāvinātājs un apdāvinātais u. tml.) konsultācijā noskaidro klienta vēlmes un veidu, kā tās realizēt, otrajā reizē abas puses lasa un labo notāra sagatavoto līguma projektu, bet trešajā reizē puses tiekas, lai līguma projektu parakstītu un tas stātos spēkā.

Ja cilvēks nāk ar gatavu dokumenta projektu, ko sagatavojis pats vai jurists, tad no galīgās maksas notārs atskaita samaksu par dokumenta sagatavošanu.

Ja notārs pats sagatavo dokumentu un apliecina to, tad samaksa veidojas no vairākām pozīcijām.

Par vienādu pakalpojumu cenām visur jābūt vienādām, un līdz ar to ikviens notāra apmeklētājs, zinot, kāds pakalpojums viņam būs nepieciešams, var aprēķināt, cik par to būs jāmaksā. Šī samaksa gan var palielināties atkarībā no papildu pakalpojumiem, piemēram, ja drošības apsvērumu dēļ klients vēlas, lai notārs ielūkojas datorizētajā zemesgrāmatā, Pilsonības un migrācijas departamenta datu bāzē, komercreģistrā, bet arī šī samaksa ir noteikta MK noteikumos. Savukārt maksu par pašu informāciju paredz līgums, kas noslēgts starp notāru un konkrēto iestādi.

Par termiņu, kādā notāram jāsagatavo dokumenti, klients ar notāru var vienoties, tas noteikumos nav noteikts. Vienkāršākus dokumentus — pilnvaras, kopijas, parakstu apliecinājumus — notārs var sagatavot turpat uz vietas, klienta klātbūtnē, bet sarežģīta lieta prasa vairāk laika.

Juridiskai personai papildus jāmaksā par ieskatīšanos komercreģistrā (Ls 5,85 + PVN 18%), ja īpašums ierakstīts zemesgrāmatā (pie darījumiem un nostiprinājuma lūgumiem) — par ieskatīšanos datorizētajā zemesgrāmatā (Ls 4,20 + PVN 18%).

Pie jebkura dokumenta sagatavošanas notāram būtu vēlams ieskatīties Pilsonības un migrācijas departamenta datu bāzē, lai pārliecinātos par laulāto esamību/neesamību, par pazaudētām pasēm utt. Maksa par ieskatīšanos šajā datu bāzē ir Ls 3,00 + PVN 18% + Ls 0,59 par katru ziņu par katru personu. Samaksa ir atkarīga no pieprasīto ziņu daudzuma.

Mantošanas apliecības izdošanai ir atšķirīgas maksas pat vienādas šķiras mantiniekiem, piemēram, ar mirušo personu kopā dzīvojušajam samaksa ir mazāka.

Zvērinātu notāru atlīdzības taksēm jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18% apmērā.

Piemēri

— Maksa par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ko pēc tam reģistrē zemesgrāmatā, starp divām fiziskām personām, ja pirkuma maksa ir Ls 10 000, veidojas šādi: līguma taisīšana — valsts nodeva aktam Ls 1,00, valsts nodeva izrakstiem (parasti taisa trīs izrakstus) par katru Ls 0,30, kopā Ls 0,90, dokumenta sagatavošana (projekts) Ls 25,00, dokumenta apliecināšana (akta taisīšana — pārvēršam projektu dokumentā) Ls 70,00, ielūkošanās zemesgrāmatā Ls 4,20, PVN 18% (no sagatavošanas, apliecināšanas, ielūkošanās zemesgrāmatā) Ls 17,86. Plus iespējamā ielūkošanās Pilsonības un migrācijas departamenta datu bāzē (Ls 3,00 par katru personu + faktiskie izdevumi Ls 0,59 par katru ziņu + PVN) — tas nav obligāts pakalpojums, bet pašu līdzēju drošībai būtu vēlams izmantot. Divi izraksti par valsts nodevu, trešajam rēķina amatatlīdzību Ls 0,07 par katru rindu, pieņem, ka ir 100 rindas, tātad Ls 7,00 +PVN 18% (zemesgrāmatā obligāti jāiesniedz oriģināls). Kopā līguma sagatavošana un taisīšana notariālā akta formā Ls 118,66.

Reizē ar līgumu vairumā gadījumu uzreiz sagatavo nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības ierakstīšanai, šo summu skaita klāt pie līguma samaksas. Un tā ir valsts nodeva Ls 0,20, apliecināšana Ls 5,00, sagatavošana Ls 7,00, ieskatīšanās zemesgrāmatā Ls 4,20, PVN 18% (izņemot par valsts nodevu) Ls 2,92. Kopā Ls 19,32.

— Ja pārdod laulības laikā par kopīgiem līdzekļiem iegūtu nekustamo īpašumu un starp laulātajiem nepastāv laulāto mantas šķirtības režīms, lūgumam jāpievieno laulātā piekrišana. Laulātais var līdzparakstīt nostiprinājuma lūgumu, tad lūguma maksa palielinās par Ls 0,59. Atsevišķu dokumentu sagatavo, ja abi laulātie uz līguma parakstīšanu nevar ierasties vienlaikus. Pircējam un pārdevējam gan jānāk kopā. Tad laulātā piekrišana uz vienas lapas: valsts nodeva Ls1,30, sagatavošana Ls 2,00 — par katru lappusi, apliecināšana Ls 2,00, PVN (izņemot par valsts nodevu) Ls 0,72. Kopā Ls 6,02.

Notāra pakalpojumu cenrādis

Zvērināta notāra pakalpojums; Cena

— Par notariālo aktu, ar kuru nodibina zemesgrāmatās nostiprināmās tiesības (gan īpašuma, gan lietu), no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem jāmaksā 0,8%

— No darījuma summas otrajiem 5000 latiem 0,6%

— No nākamās darījuma summas, kas pārsniedz 10 000 latus 0,4%

— Amata takses minimums Ls 6

— Nodibinājumiem vai biedrībām, kas nenodarbojas ar peļņas gūšanu, šo aktu slēgšana atkarībā no summas 0,6%, 0,4% un 0,2%

— Šādos gadījumos minimālā atlīdzība 7 lati

— Lūgumrakstu sastādīšana, ar kuriem lūdz nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma vai citas lietu tiesības Ls 7

— Citu zemesgrāmatu nodaļai iesniedzamu lūgumrakstu (lai papildinātu īpašuma sastāvu, dzēstu tiesības, grozītu tās) sastādīšana Ls 5

— Tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšana zemesgrāmatās (dokumentu izsniegšana un saņemšana no pilnu stundu,attiecīgās zemesgrāmatu nodaļas) Ls 3 par katru bet ne vairāk kā Ls 13 par diennakti

— Ja notārs pats zemesgrāmatu nodaļā iesniedz un saņem gatavos dokumentus — šī summa nāk papildus samaksai par dokumentu sagatavošanu un apliecināšanu. Šajā gadījumā notārs darbojas kā līdzēju pilnvarnieks un par to saņem atlīdzību.

— Notariālie akti, ar kuriem ieķīlā nekustamu mantu un dala mantojumu, ja to priekšmets ir ārpus pilsētu administratīvajām robežām esoša lauksaimnieciska rakstura zeme, no darījuma summas pirmajiem 5000 latiem 0,4%

— No nākamajiem 5000 latiem 0,2%

— No summas, kas pārsniedz 10 000 latu 0,1%

— Minimālā takse Ls10

— Laulības līguma taisīšana notariālā akta formā neatkarīgi no darījuma summas Ls 13

— Laulības līguma projekta sastādīšana neatkarīgi no darījuma summas Ls 5

— Universālpilnvara Ls 3

— Ģenerālpilnvara Ls 2

— Cita veida pilnvara Ls1

— Pilnvarojuma atsaukums Ls 3

— Universālpilnvaras projekta sastādīšana Ls 10

— Ģenerālpilnvaras teksts jeb projekts Ls 3

— Citi pilnvaru projekti Ls 1

— Ja izmanto iespiestas veidlapas, atsevišķa atlīdzība nav ņemama.

— Lūguma par pilnvarojuma atsaukšanu sastādīšana par katru lappusi Ls 2

— Vairāku personu parakstītas pilnvaras vēl par katru nākamo personu Ls 0,5

— Par katru juridiskas personas pārstāvja parakstu taksi palielina par Ls 1

— Lūgumu, paziņojumu, apliecinājumu, atļauju taisīšanu notariālā akta formā Ls 2

— Vairāk nekā divu personu parakstīts dokuments par katru nākamo personu vēl Ls 0,5

— Šo dokumentu sastādīšana (izņemot lūgumus zemesgrāmatu nodaļām) par katru lappusi Ls 2

— Dokumentu teksta sastādīšana par lappusi Ls 1,5

— Testamenta taisīšana notariālā akta formā Ls 13

— Ja ieraksts aktu grāmatā pārsniedz 3 lappuses, par katru nākamo lappusi Ls 3

— Testamenta projekta sastādīšana Ls 10

— Par katru nākamo lappusi virs 3 lpp. apjoma atlīdzību palielina par Ls 5

— Testamenta glabāšana un attiecīgu notariālā akta taisīšana (vienreizēja atlīdzība) Ls 33

— Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumentiem Ls 7

— Vairāk nekā divu parakstu īstuma apliecināšana, par katras nākamās personas parakstu Ls 1

— Paraksta īstuma apliecināšana uz lūgumiem, paziņojumiem, plāniem, apliecībām, atļaujām, paskaidrojumiem un citiem dokumentiem, kuriem nav patstāvīgu saistību rakstura Ls 1,5

— Par katru nākamo personas parakstu taksi palielina par Ls 0,5

— Apliecinājums, ka persona ir dzīva (par katru personu) Ls 3

— Noraksta apliecināšana (par katru lappusi) Ls 0,3

— Ja noraksts ņemts no svešvalodā rakstīta dokumenta vai no dokumenta, kurā ir daudz skaitļu, zvērināts notārs ņem atlīdzību divkāršā apmērā.

— Norakstu izgatavošana par katru Ls 1

— Ja noraksts ņemts no svešvalodā rakstīta dokumenta vai no dokumenta, kurā ir daudz skaitļu, divkāršā apmērā.

— Par tulkojuma pareizības apliecināšanu par katru lappusi Ls 0,3

— No latviešu valodas svešvalodā vai no svešvalodas citā svešvalodā par lappusi Ls 3

— Seifu un citu glabātavu satura apliecinājums Ls 20

— Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana par katru lappusi Ls 0,6

— Dokumenta ierakstīšana aktu grāmatā par katru grāmatā ierakstīto rindu Ls 0,07

— Notariālo aktu grāmatas otrais un turpmākie izraksti un notariālo aktu otrā un turpmāko norakstu izsniegšana (no katras aktu grāmatā ierakstītās rindas) Ls 0,07

— Reģistra izraksts par katru lappusi Ls 1,3

— Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana Ls 15 stundā

— Iesniegumu, paziņojumu (deklarāciju) un liecību sniegšanas apliecināšana Ls 13

— Ja ieraksts aktu grāmatā pārsniedz 3 lappuses, par katru nākamo lappusi Ls 3

— Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu Ls 15

— Mantošanas iesnieguma apliecināšana Ls 10

— Apliecība par laulātā mantas daļu 0,3% no mantas vērtības, bet ne mazāk kā Ls 10

— Par mantojuma apliecību neatkarīgi no mantošanas pamata: no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem (no mantojamās mantas vērtības) 0,25%, minimālā takse Ls 20

— No pārējiem trešās šķiras mantiniekiem 1,5%,

— (no mantojamās mantas vērtības) minimālā takse 40 latu

— No ceturtās šķiras un pārējiem mantiniekiem

(no mantojamās mantas vērtības) 7,5%, minimālā takse Ls 50

— Mantas dalīšanas projekta sastādīšana (no dalāmās mantas vērtības) 0,3%, bet ne mazāk kā Ls 13

— Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas papildus šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra amata atlīdzībai par katru amata darbību Ls 3/stundā, bet ne vairāk kā Ls 13 par diennakti

— Paraksta un rīcībspējas notariāla apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem Ls 5

— Par katru nākamo parakstu taksi palielina par Ls 0,5

— Atļauju, apliecību un citu dokumentu, kas nepieciešami notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai un nostiprināšanai, pieprasīšana un saņemšana Ls 3,9

— Ieskatīšanās publiskos reģistros (par katru personu vai īpašumu) Ls 3

— Dokumentu iesniegšana un saņemšana no komercreģistra Ls 3/stundā, bet ne vairāk kā Ls 13 par diennakti

— Par dokumentu sastādīšanu, kas nav paredzēti MK noteikumos (par katru dokumentu) Ls 5

— Konsultācijas notariālu darbību jautājumos, ja tām neseko notariāls akts vai apliecinājums Ls 3/stundā

Uz augšu