Nepārvēlētie deputāti varēs saņemt pabalstu 8757,70 eiro apmērā par katru EP nostrādāto gadu

Uz augšu