Piespiedu darbs darba devējiem pērn ļāvis ietaupīt vismaz € 1,2 miljonus

FOTO: Zane Bitere/LETA

Valsts probācijas dienests (VPD) kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi organizē no 2005.gada. Pērn piespiedu darbs darba devējiem ļāvis ietaupīt 1,2 miljonus eiro, vēsta Tieslietu ministrija.

VPD kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi organizē no 2005.gada. 2018.gadā piespiedu darba izpilde tika organizēta 8889 probācijas klientiem. Piespiedu darba izpildes laikā probācijas klienti 2018.gadā nostrādāja 522 385 (t.sk. nepilngadīgie – 13 085) piespiedu darba stundas.

Saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2018.gadā, probācijas klientu darbs darba devējiem pērn ļāva ietaupīt vismaz 1 298 872 eiro. No 2005.gada darba devēji, pateicoties piespiedu darbiem, ietaupījuši vismaz 9,8 miljonus eiro.

2018.gadā VPD saņemtajos tiesu nolēmumos un prokuroru priekšrakstos par sodu piespiedu darbs tika piemērots:

• 25,2% par zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā;

• 20% par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

• 10,3% par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu;

• 9% par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma;

• 4% par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu;

• 31,5% par citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Latvijas Automobiļu federācija iesaistās kriminālsodu izpildē

Š.g. 11.jūnijā plkst. 10.00 pie Tieslietu ministrijas galvenās ieejas svinīgi tiks parakstīts sadarbības memorands starp VPD un LAF, kam sekos preses konference, kurā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, VPD vadītājs Mihails Papsujevičs, LAF prezidents Raimonds Kisiels, LAF viceprezidents FIA (Starptautiskā automobiļu federācija) „Off-road” (krosa) komisijas loceklis Gunārs Kosojs, autosportists Reinis Nitišs un VPD brīvprātīgā – Elīna Malašenko.

Memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālsodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Par iespēju iesaistīt nepieciešamo darbu veikšanā probācijas klientus interesi izrādījušas jau vairākas LAF biedru organizācijas (auto sacensību organizatori, trašu saimnieki, u.c.).

Savukārt brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem, kas ir probācijas klienti, savu gatavību iesaistīties apstiprinājuši autosportists Reinis Nitišs, motosportists un mentors Mārtiņš Aleksandrovičs.

Kas var kļūt par darba devēju personām, kurām piemērots piespiedu darbs?

Lai nodrošinātu minētā soda izpildi dienests vai dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras teritorijā potenciālais darba devējs atrodas, slēdz līgumu ar darba devēju par probācijas klienta nodarbināšanu piespiedu vai sabiedriskā darbā.

Darba devējs var būt:

 • valsts vai pašvaldību iestādes;
 • valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības;
 • valsts vai pašvaldības aģentūras;
 • biedrības;
 • nodibinājumi;
 • reliģiskās organizācijas.

Ja uzņēmumā (SIA, AS) ir vismaz 51% kapitāldaļas, kuras pieder valstij vai pašvaldībai, tad uzņēmumā ir iespējams nodarbināt probācijas klientus, noslēdzot ar Dienestu attiecīgu līgumu.

Ieguvumi darba devējam noslēdzot ar dienestu līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu un/vai sabiedriskā darbā: probācijas klientus iespējams izmantot tādos darbos, kuru veikšanai parasti nepietiek līdzekļu vai neatliek laika; probācijas klienti ir papildus darbaspēks, ar kura palīdzību var sakārtot apkārtējo vidi; ietaupītos finanšu līdzekļus darba devējs var novirzīt citu darba devējam aktuālu darbu veikšanai; ar probācijas klientu palīdzību ir iespējams radīt jaunas materiālas vērtības; darba devējam ir iespēja iesniegt dienestam prioritāro darbu sarakstu; sociālās atbildības nozīmes akcentēšana, īpaši ja probācijas klients ir nepilngadīgs; iespēja kā sabiedrības loceklim līdzdarboties soda izpildē; iespēja paveikt darbus, kuru veikšanai ir nepieciešamas īpašas prasmes.

Darba devēja tiesības un pienākumi ir noteikti normatīvajos aktos un līgumā par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.

Darba devēja pienākumi:

 • piedalīties probācijas klienta darba grafika sastādīšanā;
 • ierādīt probācijas klientam konkrētu darbu;
 • nodrošināt darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus un iepazīstināt probācijas klientus ar darba devēja darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;
 • nodrošināt probācijas klientu ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem un aizsardzības līdzekļiem;
 • uzraudzīt, lai probācijas klients ierādīto darbu veiktu saskaņā ar sastādīto darba grafiku;
 • pēc teritoriālās struktūrvienības pieprasījuma sniegt informāciju par probācijas klienta nostrādāto stundu skaitu;
 • sniegt informāciju par kontaktpersonu, kura uzrauga, kā probācijas klients veic darbu;
 • informēt teritoriālo struktūrvienību par probācijas klienta neierašanos piespiedu darba izpildes vietā vai soda izpildes nosacījumu un kārtības neievērošanu;
 • pēc sastādītā darba grafika termiņa beigām ar savu parakstu apliecināt, ka probācijas klients noteiktā laikā ir veicis piespiedu darbu.
Uz augšu