Precizēti Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam pasākumi

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Turpinot darbu pie Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam ("NEKP 2030") izstrādes, Ekonomikas ministrija (EM), pēc Eiropas Komisijas rekomendāciju un sabiedrības sniegto priekšlikumu analīzes, ir aktualizējusi "NEKP 2030" redakciju, tostarp plānotos rīcības virzienus un pasākumu sarakstu, aģentūru LETA informēja ministrijā

Dokumenti publicēti ministrijas tīmekļa vietnē. Ikviens interesents var iepazīties ar aktualizētajiem dokumentiem un sniegt viedokli par piedāvātajiem "NEKP 2030" pasākumiem un plānu kopumā līdz šā gada 6.oktobrim, informāciju nosūtot uz elektronisko adresi "NEKP@em.gov.lv" vai "pasts@em.gov.lv".

"NEKP 2030" būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. "NEKP 2030" ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Attiecīgi plāna mērķi ir veicināt resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību; nodrošināt resursu, un it īpaši fosilu un neilgtspējīgu resursu, patēriņa būtisku samazināšanu un vienlaicīgu pāreju uz ilgtspējīgu, atjaunojamu un inovatīvu resursu izmantošanu; stimulēt tādas pētniecības un inovāciju attīstību, kas veicina ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Lai sasniegtu minētos mērķus, plānā iekļauts saraksts ar 104 pasākumiem, kas sadalīti 12 rīcības virzienos: ēku energoefektivitātes uzlabošana; energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā; energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā; neemisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijas ražošanā; enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana; enerģētiskā drošība un neatkarība, pilnīga enerģijas tirgu integrācija, infrastruktūras modernizācija; atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana; resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā; ilgtspējīga resursu izmantošana, SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana mežsaimniecībā; fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana; nodokļu sistēmas "zaļināšana" un draudzīguma energoefektivitātei uzlabošana; sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā šāds plāns un jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2019.gada 31.decembrim. Plāna pirmo redakciju EM izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai Eiropas Komisijā 2018.gada decembrī. Eiropas Komisija izvērtēja Latvijas iesniegtā plānu projektu un sniedza rekomendācijas par tajos iekļautajiem pasākumiem.

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas "NEKP 2030" pilnveidošanai bija: piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu; noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt; palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā.

Tāpat Eiropas komisija rekomendēja definēt tādus pasākumus, kas enerģijas vairumtirgos un mazumtirgos vairos konkurenci, kas Latvijai īpaši aktuāli, lai veicinātu fosilo energoresursu piegādātāju un piegādes ceļu diversifikāciju; uzskaitīt veiktos pasākumus un plānus fosilā kurināmā subsīdiju pakāpeniskai izbeigšanai; noteikt tādas pētniecības un inovāciju rīcībpolitikas, kas veicinātu mērķu sasniegšanu pārējās plāna jomās.

Detalizēti ar Eiropas Komisijas sniegtajām rekomendācijām Latvijai var iepazīties EM tīmekļa vietnē.

Šogad novembrī "NEKP 2030" tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to tiks sākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī tiks organizēta konference plāna apspriešanai.

Uz augšu