Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst

Uz augšu