ST vērsusies EST saistībā ar privāto augstskolu uzņēmējdarbības brīvību un apturējusi tiesvedību lietā

Tiesneša āmurs

FOTO: Ieva Čīka / LETA

Satversmes tiesa (ST) ir apturējusi tiesvedību lietā par privāto augstskolu uzņēmējdarbības brīvību, kas izdalīta no lietas par normu, kas prasa privāto augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā, un vērsusies Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar prejudiciālu jautājumu, pavēstīja ST pārstāve Ketija Strazda.

Viņa skaidroja, ka ST konstatēja, ka Satversmes 105.pants ir konkretizējams kopsakarā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49.pantā ietverto uzņēmējdarbības brīvību. Tādēļ izskatāmajā lietā ir nepieciešams noskaidrot LESD 49.panta saturu.

Attiecīgi LESD 267.panta pirmā daļa noteic, ka EST kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par līgumu interpretāciju, kā arī Eiropas Savienības (ES) iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju. Atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai arī ST ir tiesības, bet atsevišķos gadījumos - pienākums vērsties EST.

Izskatāmajā lietā ST ir konstatējusi nepieciešamību uzdot EST jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par LESD normu interpretāciju. 

ST vaicā EST, vai tāds tiesiskais regulējums, kas apstrīdēts pamatlietā, ierobežo LESD 49.pantā noteikto brīvību veikt uzņēmējdarbību vai - alternatīvi - 56.pantā paredzēto pakalpojumu sniegšanas brīvību, kā arī darījumdarbības brīvību, kas ir aizsargāta ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantu.

Tāpat EST tiek vaicāts par to kādi apsvērumi būtu ņemami vērā, izvērtējot šāda tiesiskā regulējuma attaisnojamību, atbilstību un samērīgumu ar tā leģitīmo mērķi - valsts valodas kā nacionālās identitātes izpausmes aizsardzību.

ST lēmusi apturēt tiesvedību lietā līdz brīdim, kad stājas spēkā EST nolēmums.

Jau vēstīts, ka ST par Satversmei neatbilstošu atzina normu, kas prasa privāto augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā.

Tiesa nosprieda, ka normas neatbilst Satversmes 112. un 113. pantam

Uz augšu