Ko studentiem ar invaliditāti piedāvā Latvijas lielākās augstskolas?

FOTO: Rīgas Stradiņa universitāte/rsu.lv, Latvijas Universitāte/lu.lv, Shutterstock. Kolāža: TVNET

“Lai nodrošinātu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti, ir jābūt pieejamai izglītībai, kas nodrošinās iespēju atrast labi apmaksātu darbu un cieņpilni strādāt. Tikai tad cilvēkam var būt draugi, patstāvīga dzīve un arī laimīgi vecāki. Diemžēl ne vienmēr tas tā notiek, un tāpēc arī daudzi vecāki saka, ka ir izdeguši, ka nejūt ne valsts, ne pašvaldības atbalstu,” pauž cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienības "Apeirons" pārstāvis Ivars Balodis

Runājot par izglītības iespējām, “Apeirona” ieskatā liela problēma jau pamatskolas un vidusskolas līmenī ir izglītības iestāžu attieksme un vēlme strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām. “Ne visas skolas ir gatavas uzņemt un veidot speciālās programmas. Reizēm trūkst piemērotu darbinieku, reizēm informācijas, kaut arī iekļaujošā izglītība jau vairāk nekā desmit gadus ir viena no Latvijas prioritātēm.

Otra lielākā problēma ir pašu skolu fiziskā pieejamība – tā ir absolūti nepietiekama. Dažas skolas pat aizbildinās un saka, ka viņiem to nevajag, jo viņi taču nav nekāda speciālā skola,” problēmas izglītības sistēmā iezīmē Balodis. Viņš norāda, ka profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs situācija ir labāka nekā pamatskolās un vidusskolās.

“Apeirona” pārstāvis stāsta, ka

šobrīd daudzu invalīdu vecāki nonākuši situācijās, kad bērnam noslēdzies viens dzīves posms un iegūta vidējā izglītība, bet par tālāko – nav ideju, cerību vai informācijas, kāda izglītība būtu piemērota, lai pēc prasmju iegūšanas viņš būtu pieprasīts darba tirgū.

Jo īpaši tad, ja invaliditāte ir smagāka.

Lai atvieglotu izvēli, noskaidrojām, kādas iespējas un atbalstu studentiem ar īpašām vajadzībām piedāvā četras lielākās Latvijas augstskolas: Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Ko studentiem piedāvā Latvijas Lauksaimniecības universitāte?

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja Lāsma Līcīte-Ķurbe stāsta, ka 2016. gadā augstāko izglītību LLU ieguvusi tikai viena persona ar īpašām vajadzībām, 2019. gadā – trīs. “Par tendencēm nevaram izdarīt secinājumus, jo pie tik maza absolventu ar īpašām vajadzībām skaita tendence nav novērojama. Kopumā šie ir sensitīvi dati, un mēs tos studentiem neprasām, kā arī neuzkrājam datu bāzē. Mums svarīgi ir paprasīt, vai viņš ir 1. vai 2. grupas invalīds, jo tad ir pieteikšanās maksas atlaide un studiju maksas atlaide (50%). Ja šādas atlaides nebūtu, tad mēs nezinātu, ka LLU studējuši cilvēki ar īpašām vajadzībām.”

Vaicāta par pieejamo atbalstu studentiem ar īpašām vajadzībām, Līcīte-Ķurbe norāda, ka LLU studentu viesnīcās un fakultātēs ir izbūvēti vides pieejamības elementi personām ar invaliditāti, lai nodrošinātu izglītības pieejamību ikvienam studentam.

Atsevišķās ēkās pieejami lifti, īpaši aprīkotas labierīcības, uzbrauktuve, kā arī 8. un 9. studentu viesnīcās iekārtotas atbilstošas istabiņas. Tāpat ir telpu norādes, marķētas kāpnes, kā arī vairākās LLU ēkās ir iespējams iekļūt ar suni-pavadoni.

Vairāk informācijas par vides pieejamību konkrētās LLU ēkās var meklēt te.

LLU piedāvā kvalitatīvas studijas trijos virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Pēc studiju absolvēšanas absolventi ir pieprasīti darba tirgū, par ko liecina IZM 2021. gadā publicētie pētījuma dati, kas pierāda, ka LLU absolventiem ir visaugstākie nodarbinātības rādītāji (vairāk nekā 90% absolventu strādā) lielāko Latvijas universitāšu vidū.

Viena no studiju programmām, ko var pilnībā apgūt e-studiju vidē – tātad tā attiecīgi ir ļoti piemērota personām ar invaliditāti, ir akadēmiskā bakalaura studiju programma “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”. “Šīs jomas speciālisti ir darba tirgū pieprasīti, turklāt studiju programma ir apgūstama ērtā veidā – e-studijās, kur pieejami studiju materiāli gan video formātā, gan prezentāciju un citā veidā, ļaujot studentam pilnvērtīgi apgūt studiju programmu pastāvīgi,” vēsta LLU pārstāve, piebilstot: tā kā šobrīd Covid-19 ietekmē visas studiju programmas pamatā norisinās tiešsaistē, tas savā ziņā sniedz ērtākas studiju iespējas arī studentiem ar invaliditāti.

Ko studentiem piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte?

“Kaut gan studentiem nav pienākuma norādīt universitātei datus par savu veselības stāvokli, taču ikdienā redzam, ka RTU studējošo vidū ir personas ar speciālām vajadzībām. Mana pieredze arī rāda, ka ir studenti, kuri par problēmām, piemēram, disleksiju vai uzmanības deficīta sindromu uzzina tikai studiju laikā vai konsultējoties ar psihologu,” atklāj Rīgas Tehniskās universitātes psiholoģe Viktorija Gaina.

RTU pilnveido vidi un atbalsta pasākumus, lai visiem studentiem nodrošinātu izglītības pieejamību un komfortablus apstākļus studijām un pētniecībai. Studentiem ir pieejams atbalsts, kas pastāvīgi tiek uzlabots sadarbībā ar dažādām universitātes struktūrvienībām un studentiem ar speciālām vajadzībām. “Universitātes vide tiek plānota un sakārtota, maksimāli ievērojot universālā dizaina principus. Dažādu iemeslu dēļ to vēl nav iespējams ievērot pilnīgi visās ēkās, taču, sākot jaunu infrastruktūras attīstības projektu, vides pieejamības nodrošināšana studentiem, mācībspēkiem un apmeklētājiem ir viens no pamatnosacījumiem,” informē RTU pārstāve.

Viņa stāsta, ka RTU Studentu serviss ir uzņēmies atbildību koordinēt nepieciešamo atbalstu, ja students vēršas pēc atbalsta.

RTU Studentu servisa komanda sadarbībā ar vairākām nevalstiskām organizācijām ir izstrādājusi vadlīnijas mācībspēkiem un universitātes darbiniekiem, kā atbalstīt studentus ar speciālām vajadzībām studiju procesā.

Notiek arī semināri akadēmiskajam personālam un darbiniekiem. Studentiem ar speciālām vajadzībām ir pieejamas karjeras konsultanta un psihologa bezmaksas konsultācijas.

Psiholoģe norāda, ka piemērotākās studiju programmas izvēle atkarīga no studenta interesēm. “Studiju programmu saturs ir dažāds, tāpat arī studentu pielāgošanās spējas, universitātes darbinieku gatavība un zināšanas, lai iesaistītos procesā. Lai saprastu, vai katra konkrēta programma ir piemērota potenciālajam studentam un cik lielā mērā, es aicinātu individuāli sazināties ar RTU Studentu servisu vai fakultāti, lai iepazītos ar vidi, programmas prasībām un saturu, kā arī atbalsta iespējām katrā konkrētā gadījumā.”

Ko studentiem piedāvā Latvijas Universitāte?

“Nevaram sīkāk komentēt tendences studiju programmu izvēlē, jo šādus datus neapstrādājam. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ne ar ko neatšķiras no citiem studējošajiem – viņi izvēlas tās studijas vai profesijas, kas ir pieprasītas darba tirgū, atbilstoši viņu prasmēm un iespējām,” informē LU Komunikācijas un inovāciju departaments sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Saulīte.

Tā kā šobrīd visas studiju programmas pamatā norisinās tiešsaistē, tas nodrošina ērtākas studiju iespējas studentiem ar invaliditāti. “Mums ir īpaša e-studiju vietne, kurā visi studenti piedalās lekcijās un arī iesniedz pārbaudes darbus,” skaidro LU pārstāve.

“LU ir svarīgs ikviens students, tādēļ cenšamies labiekārtot ēkas un to apkārtni, lai tās būtu iekļaujošas un piemērotas visiem.

LU jaunajās ēkās Torņakalnā, kur pieejamas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ēku ārpusē pie galvenās ieejas ir īpaša poga, kas palīdz invalīdiem netraucēti iekļūt ēkā, pie ieejām nav pakāpienu, telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav sliekšņu un pakāpienu starp telpām, tāpat ir pieejami lifti.

Liftos stāvi tiek paziņoti latviešu valodā, uz stāvu pogām ir nodrošināti uzraksti Braila rakstā, ir iekārtotas cilvēkiem ratiņkrēslos ērtas tualetes u.c.” - tā Saulīte.

Viņa norāda, ka, protams, ne visās LU ēkās ir tik piemērota infrastruktūra personām ar īpašām vajadzībām, tomēr tiekot darīts viss, lai studiju process būtu ērts un pieejams.

Ko studentiem piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte?

“Studiju process ietver daudzveidīgas darbības un aktivitātes (piemēram, lasīšana, rakstīšana, runāšana, klausīšanās, pārvietošanās), savukārt funkcionēšanas ierobežojumi, kas arī var būt ļoti daudzveidīgi – kustību traucējumi, redzes traucējumi, kognitīvās uztveres traucējumi un citi – būtiski ietekmē to veikšanu. Apzinoties to, RSU tiecas veidot tādu studiju vidi un procesu, kas nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību studentiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, un augstskolas centieni jau iepriekš ir atzinīgi novērtēti,” vaicāta par augstskolā pieejamo atbalstu studentiem ar īpašām vajadzībām, stāsta RSU pārstāve Ieva Nora Gediņa.

Viņa teic, pirmie cilvēkiem parasti nāk prātā infrastruktūras pielāgojumi, un šajā ziņā RSU ir aktīva. "Liela daļa ēku, kurās norisinās studiju process RSU, ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Domājam par to visā RSU kempusa teritorijā –

esam padarījuši bibliotēkas abus stāvus pieejamus cilvēkiem ratiņkrēslos, bet jaunuzceltajā RSU dienesta viesnīcā Dārza ielā ir īpaši numuriņi, kas pielāgoti studentiem ar kustību traucējumiem.

Vienlaikus ir izstrādātas Studiju un vides pieejamības vadlīnijas, kurās docētāji tiek mudināti veikt pielāgojumus, kas nodrošinātu tādu studiju vidi un procesu, kas nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas iegūt augstāko izglītību. “Ar šiem pielāgojumiem nav jāsaprot kādas atlaides studējošajiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, pazeminot prasības vai vērtējot atšķirīgi no studiju biedriem. Tās ir pietiekami vienkāršas darbības, kas veicamas bez sevišķas piepūles vai papildu izmaksām, taču palīdz studējošajam sasniegt mācību rezultātus, mazinot viņa funkcionēšanas ierobežojumu ietekmi uz studiju procesu. Vadlīnijās iezīmēts, kāda veida palīdzību varam sniegt studentiem ar redzes, dzirdes, mācīšanās un kustību traucējumiem,” skaidro RSU pārstāve.

Vienlaikus RSU atbalsta politikā definēti vēl vairāki aspekti. Piemēram,

valsts budžeta stipendiju piešķiršanā, izvērtējot divus vai vairākus pretendentus ar līdzvērtīgiem sekmju un zinātniskās darbības rādītājiem, stipendija vispirms tiek piešķirta prioritāri studējošajam ar invaliditāti.

Tāpat atbalsts pienākas arī gadījumos, kad studiju un studējošā kredīta ņēmējam pēc kredīta izmaksas uzsākšanas ir noteikta I vai II invaliditātes grupa vai tā tiek mainīta no vieglākas uz smagāku (uz I vai II grupu), kredīta garantija sedz kredītu pamatsummas atlikumu un procentus par kredīta izmantošanu pilnā apmērā, kā arī atbrīvo no kredīta atmaksas.

Runājot par interneta platformu pielāgojumiem, tiek nodrošināta iespēja pielāgot RSU interneta platformu (e-studijas, rsu.lv, studējošā portāla) teksta lielumu, teksta un fona krāsu, fonta izmaiņas u.c., piemēram, pielāgojumus cilvēkiem ar disleksiju. Savukārt bibliotēkā ir pieejams grāmatu priekšlasītājs Bruno.

RSU darbojas mentori, kas studentiem sniedz izvērstu informāciju par atbalstu un pielāgojumiem universitātē. Savukārt RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika sniedz psihoemocionālu atbalstu, piedāvājot individuālās un grupu terapijas. Bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas un karjeras konsultācijas pieejamas RSU Karjeras centrā. Augstskolā darbojas arī rektora apstiprināta Atbalsta grupa, kas organizē, koordinē un attīsta piemērotus atbalsta pasākumus studentiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kā arī izskata individuālus studējošo gadījumus, pieaicinot studējošo un viņa studiju programmas vadītāju.

“Mēs nevaram izcelt konkrētas studiju programmas, kuras būtu īpaši piemērotas cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, bet vēlamies piebilst, ka augstākā izglītība kā tāda ir labs pamats startam darba tirgū,” rezumē RSU pārstāve Ieva Nora Gediņa.

Raksts tapis sadarbībā ar Altum un un sociālo uzņēmumu Print Art.

Uz augšu
Back