Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

Foto: Publicitātes foto

Latvijas Loģistikas Asociācija, izmantojot savu ilggadējo pieredzi, t.sk. starptautisko, ir uzņēmusies vadošo lomu divu nozīmīgu Latvijas ekonomikas nozaru – mežizstrādes un lauksaimniecības (pamatā, graudkopības) sadarbības veicināšanā, attiecībā uz ekonomiski efektīviem kopīgiem loģistikas risinājumiem. Projekts “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” tiek daļēji finansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Latvijā to administrē Lauku Atbalsta Dienests (LAD).

Esošā situācija un galvenie priekšnoteikumi

Projekta pirmsākumi ir meklējami pirms vairākiem gadiem, kad, veicot sākotnējo analīzi, izkristalizējās abu minēto nozaru atšķirīgā sezonalitāte attiecībā uz pārvadājumu apjoma intensitāti, kas ir būtisks priekšnoteikums potenciālu sinerģijas risinājumu padziļinātai izpētei. Mežizstrādes nozarē izmantotās apaļkoku transporta vienības ir noslogotas galvenokārt ziemas mēnešos, savukārt lauksaimniecībā izmantotās graudu transporta vienības – vasaras un rudens mēnešos.

Tāpat jau vairākus gadus ir vērojams akūts smagā autotransporta šoferu trūkums gan loģistikas, gan mežu un lauksaimniecības nozarēs visā Eiropā. Saskaņā ar Vācijas transporta nozaru asociāciju datiem, šobrīd tikai Vācijā ir 80 000 kravas autotransporta šoferu vakances. Savukārt visas Eiropas mērogā šis rādītājs ir vairāk nekā 400 000! Kā galvenie iemesli tam ir minami gan autopārvadājumu apjomu pieaugums Eiropā, gan arī jauno šoferu skaita pieauguma tempa strauja samazināšanās un nozares darbinieku novecošanās – vidējais šoferu vecums pēdējo gadu laikā ir pārsniedzis 50 gadu slieksni un tas turpina pieaugt.

Pēdējā laikā, gan COVID-19, gan pasaules ģeopolitisko izmaiņu, t.sk. Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ, ir noticis loģistikas izmaksu pieaugums visās iesaistītajās nozarēs, kas būtiski ietekmē arī Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju un spiež meklēt iespējamos risinājumus šo izmaksu samazināšanai.

Aplūkojot galvenās tendences loģistikas jomā pasaules mērogā, iezīmējas 5 galvenie attīstības virzieni, kas tika ņemti vērā šī projekta sagatavošanas posmā:

  1. Lielo datu un Sadarbības partneru sistēmu izmantošana visu ekonomiski pamatoto Loģistikas procesu automatizācijai;
  2. Globalizācijas tempu samazināšanās un Piegāžu ķēžu saīsināšanās. Kā galvenais veicinošais faktors šim attīstības virzienam neapšaubāmi bija COVID-19 pandēmijas radītie ierobežojumi un Ķīnas “nulles tolerances” politika;
  3. Intensīva un pieaugoša Robotizācija loģistikas jomā;
  4. Spēcīgu un dinamisku rezerves variantu izstrāde esošajām galvenajām Piegāžu ķēdēm;
  5. Loģistikas sistēmu ilgtspējas nodrošināšana.

Visi šie faktori ir svarīgi priekšnoteikumi tam, lai gan mežizstrādes, gan lauksaimniecības nozaru uzņēmumi būtu ieinteresēti kopīgi strādāt pie savas konkurētspējas palielināšanas. Turklāt projekta dalībniekiem no mežizstrādes nozares puses jau ir praktiska pieredze līdzīgu sadarbības projektu loģistikas jomā sekmīgā realizācijā vienas nozares ietvaros. Tā piemēram, SIA “SELF Loģistika” (AS “Latvijas Finieris” un AS “Stora Enso Latvija” kopuzņēmums), kas kopš 2008.gada nodrošina apaļkoku transportēšanas risinājumus daudziem Latvijas tirgus dalībniekiem, gada apjomam pārsniedzot 700 000 m3. Šādu apjomu transportēšanas plānošana, realizācija un iesaistīto dalībnieku koordinācija ir iespējama tikai izmantojot jaudīgu elektronisko sistēmu, kas nodrošina plašu nepieciešamo funkcionalitāti – sākot ar grafisku cirsmu, krautuvju, transportēšanas maršrutu, ostu un zāģētavu dinamisku plānošanu un atveidi reālajā laikā un beidzot ar transportēšanas izmaksu&efektivitātes kalkulāciju un pavddokumentu drukāšanu tieši kravas vilcēja kabīnē.

Potenciālie nozaru sadarbības virzieni

Vadoties no projektā iesaistīto partneru iepriekšējās pieredzes un esošās situācijas analīzes, tika noteikti galvenie potenciālie abu nozaru sadarbības virzieni loģistikas organizācijas un plānošanas jomā.

Kā pirmais un galvenais darbības virziens tika noteikta optimizēta transporta vienību noslodze (centralizēts un automatizēts dispečeru serviss) vienas nozares ietvaros. Ja mežizstrādes nozarē jau eksistē vairākas tehniskās un organizatoriskās iestrādnes šajā jomā, tad lauksaimniecības nozarē šāda līmeņa risinājumu faktiski nav.

Tāpat būtisks sasniegums būtu profesionālu darbinieku vienmērīga noslodze visa gada griezumā (piemēram, smagā autotransporta šoferu apmācība darbam gan mežu, gan lauksaimniecības nozarē), kas dotu iespēju samazināt esošo šoferu nesezonas dīkstāves ilgumu un nodrošinātu papildus ieņēmumus iesaistītajiem uzņēmumiem.

Un, visbeidzot, pēc iepriekšējo mērķu sasniegšanas, nodrošināt transporta vienību (galvenokārt kravas vilcēju) vienmērīgu izmantošanu visa gada griezumā vairākās nozarēs.

Vadoties no esošās pieredzes mežizstrādes nozarē, šāda līmeņa padziļinātu sadarbību un iesaistīto pušu koordināciju ir iespējams nodrošināt tikai caur kopīgu pārvadājumu un resursu vadības portālu, kurš varētu tikt veidots par pamatu ņemot jau iepriekš aprakstīto SIA “SELF Loģistika” tehnisko risinājumu.

“Esam izaicinājumu priekšā saistībā ar “zaļā kursa” ieviešanu, kas mūsu lauksaimniekiem uzliek papildus slogu, bet to var samazināt, ražīgāk izmantojot transporta resursus, kas ir mūsu rīcībā, tostarp, pārdalot tos noteiktā laikā starp graudu un meža nozarēm”, skaidro Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

Šobrīd lielākais izaicinājums ir graudu imports no Ukrainas, kur ražošanas izmaksas ir zemākas un kas rezultātā saasina konkurenci par Eiropas tirgu Latvijā ražotiem graudiem. R.Feldmanis ir gandarīts par pozitīvo pieredzi stapnozaru projektos, pieminot Latvijas Loģistikas asociācijas un LLKA kopīgi īstenoto projektu, kā graudu nozare var sadarboties ar meža nozari autotransporta – vilcēju jomā un ka to var sekmēt ar inovatīviem risinājumiem, programmatūru – “Graudvedis” un arī 52 tonnu piekabi (transporta sastāva pilna masa).

“Meža nozarē sezonas “pīķa laikā” regulāri pietrūkst transportēšanas kapacitātes un šāda veida projekts ir viens no tādiem, kas var palīdzēt ilgtspējīgi risināt sistemātiskas transporta problēmas tieši aukstajos ziemas mēnešos, kad tiek novākta ‘meža raža’”, komentē kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs.

Ņemot vērā abu nozaru specifiku Latvijā, kur mežizstrādes nozarē tiek izmantotas specializētās kokmateriālu transportēšanas piekabes, kuras faktiski nav iespējams izmantot kombinācijā ar lauksaimniecības pārvadājumu sektorā izmantotajiem parastajiem kravas vilcējiem (2-asu vai 3-asu), projekta ietvaros bija jāmeklē tehnoloģiskais risinājums, kurš nodrošinātu sadarbības iespēju abu nozaru starpā. Tā rezultātā tika veikta specializētas (piemērotas vilkšanai ar parastu 2-asu vai 3-asu kravas vilcēju) kokmateriālu transportēšanas piekabes izstrāde, kā arī šīs piekabes izmantošanas labākās prakses izveide, to secīgi lietojot lauksaimniecības pārvadājumos iesaistītajiem projekta dalībniekiem.

“Mākslīgais intelekts var sekmīgāk prognozēt vairākus attīstības scenārijus, plānojot darbu garākam periodam – mēnesi vai pat gadu uz priekšu”, skaidroja LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

Tas ir būtiski, lai palielinātu izmantojamo iekārtu efektivitāti – vairāk to noslogot, ātrāk atgūstot tajā ieguldīto vērtību.

Rīgas Tehniskās Universitātes vadošais pētnieks Dr. Vitālijs Boļšakovs pauda, ka teorētiski var papildināt esošās izstrādes un optimizācijas modeli, bet pašlaik vēl salīdzinoši daudz darba pie iegūto datu un rādītāju precizēšanas, datu apstrādes, kas ir nepieciešama tālākai izpētei. Perspektīvas šādam projektam ir lielas, taču vienlaikus ir jāapzinās datu kvalitātes problēma.

Atsauce uz projektu

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Atsauce un papildus informāciju www.lla.lv un www.llka.lv

Uz augšu