Pk, 22.09.2023.

Gājēju ielas, veloinfrastruktūra, bērnudārzu rindu likvidēšana: ko sola paveikt jaunā Rīgas dome?

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 2
Foto: Zane Bitere/LETA

Četru Rīgas domē ievēlēto politisko partiju pārstāvji šodien Rātsnamā parakstīja koalīcijas sadarbības līgumu un Rīcības plānu svarīgākajiem darbiem, kas paveicami pašvaldībā. Ko apņēmušies padarīt Rīgas domnieki? 

Padziļināts izvērtējums visos pašvaldības departamentos, kapitālsabiedrībās un aģentūrās

Topošā Rīgas domes vadība sola padziļināti vērtēt visus pašvaldības departamentus, kapitālsabiedrības un aģentūras ar cerību līdz 2025.gadam panākt situāciju, ka izcila pārvaldība vairos rīdzinieku uzticību Rīgas vadībai un demokrātiskajam procesam. Uzlabojumu rezultātā kapitālsabiedrībām būtu efektīvi jāstrādā visu rīdzinieku labā, savukārt pašvaldībai būtu jābūt labai sadarbībai gan ar valsts institūcijām, gan Rīgas metropoles areāla pašvaldībām.

Lai sasniegtu mērķi, topošā domes koalīcija plāno pārskatīt funkcijas un deleģējumus, veikt padziļinātus auditus departamentos, kapitālsabiedrībās un aģentūrās, kā arī vienoties par procedūru vienkāršošanu un caurskatāmības palielināšanu pašvaldībā.

Tāpat paredzēts ieviest tādus stratēģiskos mērķus pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas nodrošinātu, ka tās darbojas efektīvi un visu rīdzinieku labā. Līdztekus plānots ieviest OECD labas pārvaldības principus, kā arī noteikt tādus principus, kā konkursa kārtībā ieceļ un apstiprina izpilddirektoru un citas vadošas amatpersonas. 

Domnieki arī vēlas līdz 2025.gadam panākt plašu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaisti apkaimju dzīves organizēšanā, nodrošinot ērtu un pārskatāmu sabiedrības informēšanu. Šis mērķis paredz arī izveidot jaunu pieeju pilsoniskās sabiedrības, īpaši apkaimju biedrību, iesaistei lēmumu pieņemšanā, kā arī sniegt atbalstu NVO administratīvajos jautājumos, lai stiprinātu to kapacitāti.

Iecerēts pārskatīt Rīgas domes Informācijas un tehnoloģiju centra darbību un veikt IT risinājumu auditu departamentos un kapitālsabiedrībās, veicinot centralizāciju un izmaksu samazinājumu.

Finanšu jomas pārvaldībā līdz 2025.gadam iecerēts panākt līdzsvarotu pašvaldības budžetu, kas samazina budžeta deficītu un nodrošina pilsētas sociālo, ekonomisko un vides mērķu sasniegšanu. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļu politiku plānots pārskatīt atbilstoši iedzīvotāju ilgtermiņa interesēm.

Lai Rīgas pašvaldībā un tās kapitālsabiedrībās izskaustu korupciju un atjaunotu uzticību Rīgas domes darbam, domnieki vienojušies izveidot korupcijas novēršanas un apkarošanas plānu, tajā skaitā atskaites par publiskā finansējuma izlietojumu, pilnveidota trauksmes cēlēju sistēma. Ieviesti lobēšanas atklātības principi. Jaunā koalīcija arī plāno celt regresa prasības pret amatpersonām, kas atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībām.

Gājēju ielas, plašāka veloinfrastruktūra un ātruma ierobežojumi

Jaunā Rīgas domes koalīcija ir apņēmusies Satiksmes departamentā veidot jaunu nodaļu veloinfrastruktūras jautājumu risināšanai, "lai veloinfrastruktūra dotu iespēju droši un ērti pārvietoties ar velosipēdu ikvienam rīdziniekam gan centra virzienā, gan starp apkaimēm, veicinot riteņbraucēju īpatsvara palielināšanos".

Domnieki apņēmušies arī uzlabot gājēju drošību, paplašinot 30 km/h ātruma ierobežojuma zonas, pakāpeniski uzlabojot ietves un gājēju pārejas, kā arī ieviešot gājēju ielas.

Domājot par lielajiem infrastruktūras objektiem, politiķi apņēmušies līdz 2025.gadam Rīgu atbrīvot no bedrēm, ieliekot pamatu ceļu infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai. Iecerēts izveidot un apstiprināt septiņu gadu infrastruktūras atjaunošanas plānu, kā arī "Rail Baltica" projekta īstenošanā pārstāvēt Rīgas iedzīvotāju intereses.

Lai sasniegtu minētos mērķus, paredzēts izstrādāt infrastruktūras glābšanas programmu ielu, ietvju un tiltu kapitālajam remontam, ielu asfaltēšanai, vienlaikus risinot kapacitātes problēmas Satiksmes departamentā. Šajā kontekstā plānots arī izveidot steidzamo un neatliekamo darbu sarakstu. Domnieki arī grib vienoties par pieeju sastrēgumu mazināšanai ar tranzīta plūsmu novirzīšanu, multimodālo punktu attīstību un viedo luksoforu ieviešanu.

Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kvalitāti un pieejamību, paredzēts sākt sadarbību ar mērķi integrēt Pierīgas un dzelzceļa sabiedrisko transportu vienotā sistēmā ar vienotu biļešu sistēmu un veidot integrētos mobilitātes risinājumus.

Koalīcija arī vēlas pārplānot sabiedriskā transporta maršrutus, tajā skaitā precizēt uzņēmumu atbildības sadalījumu, lai labāk savienotu apkaimes un nodrošinātu iedzīvotāju vajadzībām optimālu maršrutu tīklu un maksimālu sabiedriskā transporta pieejamību. Līdztekus paredzēts ieviest papildu sabiedriskā transporta joslas un citus risinājumus, lai padarītu transportu būtiski ātrāku, īpaši sastrēgumstundās. Izvērtēt ūdens transporta attīstības iespējas Rīgā.

Rindas uz bērnudārziem izskaust divu gadu laikā

Topošā Rīgas domes vadība arī apņēmusies divu gadu laikā nodrošināt "pilnīgu pirmsskolas izglītības pieejamību galvaspilsētā". Domnieki līdz 2025.gadam cer paaugstināt Rīgas skolu izglītības kvalitāti, vienlaikus nodrošinot to, ka pedagogi un izglītības darbinieki jūtas novērtēti un saņem nepieciešamo atbalstu kvalitatīvam darbam.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, plānots nodrošināt pedagogiem nepieciešamo atbalstu izglītības un valsts īstenoto reformu ieviešanai skolās, kā arī uzlabot skolu tīklu un vienoties par pieeju pedagogu piesaistei un profesijas prestiža celšanai, izmantojot dažādus atbalsta rīkus, tajā skaitā atalgojuma palielināšanu. Tāpat paredzēts veicināt mūsdienīgu un drošu mācību vidi visās skolās (uzlabot tehnisko nodrošinājumu, izskaust mobingu), kā arī nodrošināt izglītības iestādēs vides pieejamību skolēniem ar invaliditāti.

Galvaspilsētas jaunā vara solās panākt Rīgā ikvienam bērnam pieejamu vieta bērnudārzā, savukārt pirmsskolu pedagogiem un citiem darbiniekiem - cienīgu atalgojumu.

Sporta jomā tuvāko gadu laikā plānots pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un sporta notikumiem līdzsvarot, padarīt caurskatāmu un godīgu, kā arī izveidot privāto sporta skolu atbalsta mehānismu.

Domnieki apņēmušies apstiprināt pieeju interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma uzlabošanai, izvērtējot satura piedāvājumu, tā teritoriālo sadalījumu, kā arī iespējamo sadarbību ar privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī rīkot tehniskās jaunrades dienas. Plānos ietverts uzdevums padarīt pašvaldības telpas un āra infrastruktūru pieejamāku jauniešu brīvā laika pavadīšanai, lai sniegtu atbalstu jaunatnes NVO, nodrošinātu vietu neformālajai izglītībai, jauniešu iniciatīvām un brīvā laika pavadīšanai.

Lai līdz 2025.gadam panāktu, ka Rīga ir pilsēta ar zināšanās balstītu ekonomiku, kas sadarbībā ar augstskolām nodrošina pievilcīgu vidi radošumam, inovācijām un pētniecībai, plānot Pārdaugavā izveidot "zināšanu jūdzi", kurā ietilptu Latvijas Nacionālā bibliotēka, trīs lielākās augstskolas un to kopmītnes. 

Atjaunot Rīgas kultūras pieminekļu inspekciju un pārskatīt pieminekļu aģentūras funkcijas

Politiķu parakstītais plāns arī paredz atjaunot Rīgas kultūras pieminekļu inspekciju un pārskatīt Rīgas pieminekļu aģentūras funkcijas. Politiķi vēlas, lai 2025.gadā pilsētvide Rīgā tiktu veidota un uzturēta, ņemot vērā visu apkaimju iedzīvotāju vēlmes. Pilsētvidei būtu jābūt saskanīgam dizainam un tai ikdienā būtu jāveicina iedzīvotāju labklājība.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts stiprināt pašvaldības institūciju sadarbību ar iedzīvotājiem, lai tiktu veidoti un uzturēti iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pilsētdvides elementi: soliņi, apstādījumi, mākslas objekti u.c. Iecerēts izstrādāt un ieviest publiskās ārtelpas vadlīnijas un Rīgas dizaina kodu, kā arī izvērtēt Tērbatas ielas kā gājēju ielas eksperimenta norisi un rezultātus un vienoties par pieeju gājēju ielu attīstībai Rīgā.

Deputāti vēlas, lai pilsētā tiktu izstrādāta programma Rīgas parku labiekārtošanai, kā arī jaunu skvēru, rotaļlaukumu un sporta infrastruktūras izveidei apkaimēs, vienlaikus arī veicinot pilsētas mazdārziņu, ekoloģisko kopienu zonu izveidi un nostiprināšanu. Mērķu sasniegšanai šajā jomā iecerēts izveidot pilsētas galvenā dārznieka amatu.

Lai saglabātu, pilnveidotu un cilvēkiem atvērtu Rīgas kultūrvēsturiskās vērtības, domnieki apņēmušies nodrošināt pašvaldības līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, veidojot jaunas sadarbības formas, papildinot esošās vērtības ar pašvaldības pakalpojumu integrāciju un apkaimju iniciatīvām (piemēram, Lielo kapu, Rīgas vēsturisko ūdenstorņu, Matīsa tirgus pārdomāta izmantošana, skaidrojošās plāksnes izvietošana pie t.s. Uzvaras pieminekļa un citās vietās).

Deputātu plānos ietilpst arī pilnvērtīgāka Rīgas vēsturiskā centra un apkaimju vēsturiskās apbūves zonu vērtību saglabāšana, pārskatot būvvaldes darbu projektu saskaņošanā.

Iecerēts arī pārskatīt Rīgas pieminekļu aģentūras funkcijas, vienlaikus plānojot Rīgas arhitektūras pieminekļu un citu pieminekļu saglabāšanu un attīstību ar valsts institūciju iesaisti. Tāpat plānots atjaunot Rīgas kultūras pieminekļu inspekciju, kurai būtu kontroles funkcijas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībā.

Jaunajā koalīcijā darbosies Attīstībai/Par!, "Progresīvie" (APP), Jaunā Vienotība (JV), Nacionālā Apvienība/Latvijas Reģionu apvienība (NA/LRA), Jaunā konservatīvā partija (JKP).

Ko plānots darīt pirmajā Rīgas domes darba dienā?

Pirmajā Rīgas domes darba dienā jaunā koalīcija cer ievēlēt mēru, grozīt pašvaldības nolikumu un ievēlēt vicemērus.

Kā šodien atzina Rīgas domes koalīcijas Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis (APP), viņš apzinās, kādas līdz šim ir bijušas mēru un vicemēru ievēlēšanas tradīcijas un to, ka pirmās domes sēdes mēdz būt garas.

Pirmajā sēdē ir paredzēts ievēlēt domes priekšsēdētāju, bet nākamajā, esot jāgroza nolikums un jāievēlē vicemēri.

Ja domes sēde ievilksies, tad tā būs jāturpina kādā citā darbdienā, teica Staķis.

Pašlaik Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums paredz, ka Rīgas domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Ņemot vērā, ka jaunā koalīcija vienojās par trim vicemēriem, nepieciešams mainīt pašvaldības nolikumu.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 2

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais