Timrota strīds ar PTAC: apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē pieteikums par viņa tēla neatļautu izmantošanu

Pauls Timrots FOTO: Evija Trifanova/LETA

Augstākā tiesa (AT) piektdien, 4. februārī, nolēma nodot jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā lietu, kas ierosināta pēc televīzijas raidījumu vadītāja Paula Timrota pieteikuma par viņa tēla neatļautu izmantošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīkotā kampaņā.

AT spriedumā atzina, ka vajadzībai apstrādāt personas datus ir jābūt nepārprotami saistītai ar mērķa sasniegšanu un datu apstrādātājam uzticētajiem uzdevumiem.

AT atsaukusies uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kurā teikts, ka, apstrādājot datus, pamatojoties uz uzdevumu pildīšanu, jāraugās, lai netiktu pārsniegts tas, kas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Šī prasība nav izpildīta, ja izvirzīto vispārējo interešu mērķi saprātīgi var sasniegt tikpat efektīvi ar citiem līdzekļiem, kas mazāk aizskartu datu subjektu pamattiesības, it īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību. Atkāpties no šāda datu aizsardzības principa var tikai tiktāl, cik tas ir strikti nepieciešams, skaidro AT.

AT atzina, ka tādējādi nav pareizs apgabaltiesas secinājums, ka ir pietiekami konstatēt, ka tiek pildīts uzdevums sabiedrības interesēs, lai bez personas piekrišanas varētu apstrādāt datus, pamatojoties ar sabiedrībai nozīmīgu uzdevumu pildīšanu. Nepieciešams konstatēt arī tiešo saikni starp uzdevuma izpildi un personas datu apstrādi. Jākonstatē, ka uzdevumu nevar pildīt, neapstrādājot šos datus.

Jau ziņots, ka PTAC rīkoja kampaņu un pasūtīja sižetu. Tajā iekļauts fragments no Latvijas Televīzijas raidījuma "TE!", kurā redzams un dzirdams viens no raidījuma vadītājiem Timrots. Sižets tika demonstrēts vairākās interneta vietnēs.

Timrots lūdza centru pārtraukt demonstrēt sižetu, publiski atvainoties par reputācijas graušanu un atlīdzināt nemantisko kaitējumu.

Gan PTAC, gan Ekonomikas ministrija Timrota lūgumu noraidīja, tāpēc viņš vērsās tiesā, lūdzot atzīt lēmumu par prettiesisku, uzlikt pienākumu atvainoties un atlīdzināt zaudējumus.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteikumu. Tiesa piekrita, ka sižetā izmantotie dati ir pieteicēja personas dati, ka sižeta izmantošana un demonstrēšana uzskatāma par personas datu apstrādi. Tiesa secināja, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam centra darbības mērķis ir patērētāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana, kas aptver arī patērētāju informēšanu.

Arī strīdus sižets tika izstrādāts un izmantots ar mērķi informēt patērētājus automašīnu tirgus jomā. Apgabaltiesa secināja, ka sižets tika izveidots un ir pieejams, lai sabiedrības interesēs īstenotu centra normatīvajos aktos paredzētos uzdevumus un funkcijas.

Par šo spriedumu Timrots iesniedza kasācijas sūdzību, jo nepiekrīt, ka viņa datu apstrāde ir samērīga ar atbildētāja izvirzīto mērķi. Tas vien, ka persona ir sabiedrībā zināma, nenozīmē, ka tās tēlu var izmantot bez piekrišanas, uzskata Timrots.

Uz augšu
Back