AS "Civinity mājas" piemērots 5000 eiro sods par negodīgu komercpraksi

Ilustratīvs attēls. FOTO: Shutterstock

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) par negodīgu komercpraksi piemērojis 5000 eiro sodu AS "Civinity mājas" (iepriekš AS "Hausmaster"), informēja PTAC.

Sods kompānijai piemērots par apsaimniekošanas maksas starpības pārrēķinu.

PTAC, ņemot vērā saņemtos iesniegumus, izvērtēja "Civinity mājas" īstenoto komercpraksi, pieprasot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem Biķernieku ielā, Rīgā, veikt samaksu par kompānijas aprēķināto pārvaldīšanas jeb apsaimniekošanas maksas starpību 0,06 eiro apmērā par kvadrātmetru par gandrīz trīs gadu periodu - no 2018.gada 1.marta līdz 2020.gada 7.decembrim. Šajā laika periodā rēķinos tika iekļauta par 0,06 eiro kvadrātmetrā mazāka samaksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem.

PTAC secināja, ka kompānija ir īstenojusi maldinošu un profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

Tostarp "Civinity mājas" ilgstošu laika periodu patērētājiem izrakstītajos komunālo pakalpojumu rēķinos sniedza nepatiesu jeb maldinošu informāciju par apsaimniekošanas pakalpojuma cenu, proti, kompānija komunālo pakalpojumu rēķinos iekļāva pārvaldīšanas jeb apsaimniekošanas maksas apmēru, kas bija par 0,05 eiro mazāks, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), nekā minētās maksas apmērs ir noteikts ar patērētājiem jeb dzīvokļu īpašniekiem noslēgtajos apsaimniekošanas līgumos/dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajos lēmumos, proti, 0,55 eiro par kvadrātmetru.

Tāpat PTAC secināja, ka patērētājiem komunālo pakalpojumu maksas rēķinos sniegtās nepatiesās informācijas par apsaimniekošanas maksas apmēru dēļ ir vai var būt nepieciešami papildu neplānoti finanšu līdzekļi, lai apmaksātu rēķinus, kuros iekļauts pārrēķins.

Pēc PTAC paustā, patērētāji nevarēja arī ieplānot, ka tiem būs nepieciešams papildus veikt attiecīgus norēķinus ar kompāniju par apsaimniekošanas maksas starpības pārrēķinu, kā rezultātā patērētājiem papildu apmaksājamā summa veido salīdzinoši lielu apmēru. "Civinity mājas" izrakstītajos komunālo pakalpojumu rēķinos sniegtās nepatiesās jeb maldinošās informācijas par pakalpojuma cenu rezultātā ir negatīvi skartas vai var tikt skartas patērētāju ekonomiskās intereses.

Tāpat PTAC konstatēja, ka "Civinity mājas" nav rīkojusies atbilstoši profesionālai rūpībai.

PTAC arī vērš uzmanību, ka kompānijai savas intereses attiecībā uz koriģētajā rēķinā norādītās summas saņemšanu (apmaksu) no patērētājiem ir tiesības īstenot noslēgtajos līgumos un normatīvos noteiktajā kārtībā, piemēram, gadījumā, ja patērētāji neveic minēto rēķinu apmaksu, savukārt patērētājiem ir tiesības iebilst un celt pretenzijas par kompānijas izrakstītajā koriģētajā rēķinā iekļautajām maksājumu pozīcijām vai rēķina samaksas pienākumu, ja patērētāji norādītajiem aprēķiniem nepiekrīt. Strīda gadījumā kompānijai ir nepieciešams informēt un skaidrot patērētājiem minēto rēķinu apmaksas variantus un iespējas, izvērtējot katru gadījumu individuāli, piemēram, vienojoties par abām pusēm pieņemamu apmaksas termiņu.

Tāpat starp kompāniju un patērētājiem radušies strīdi saistībā ar rēķiniem, kuros iekļauts pārrēķins par apsaimniekošanas maksas starpību un to apmaksu, ir risināmi tiesā vispārējā civiltiesiskā kārtībā normatīvos noteiktajā kārtībā.

Kompānija "Civinity mājas" ietilpst "Civinity" grupā, kas ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus nekustamo objektu pārvaldības, uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā Lietuvā un Latvijā.

Uz augšu
Back