Apstiprināts plāns ekonomikas un finanšu noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas sakārtošanai

Ilustratīvs foto. FOTO: Sergii Gnatiuk/Shutterstock.

Ceturtdien Noziedzības novēršanas padomē tika apstiprināts plāns revīzijā par "Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte" konstatēto problēmu risināšanai. Valsts kontroles vērtējumā, tas ir labs pamats tam, lai sāktu jomas sakārtošanu.

Revīzijā konstatēto problēmu risināšanai Valsts kontrole Noziedzības novēršanas padomē sniedza 20 priekšlikumus, kuru mērķis ir īstenot sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu, lai, ievērojot varas dalīšanas principus, izvirzītu kopīgus mērķus un koordinētu sadarbību tiesiskuma stiprināšanā.

Apstiprinātais plāns atbilstoši Valsts kontroles revīzijā sniegtajiem priekšlikumiem ietver pasākumu kopumu, kas vērsti vairākos virzienos.

"Plānā paredzēti pasākumi, lai sekmētu vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu, tādējādi novēršot neskaidrības par būtiskākajiem pierādāmajiem apstākļiem un nepieciešamo pierādījumu kopumu vainas pierādīšanai. Tāpat plānā ir pasākumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma regulējuma izpētei un pilnveidošanai un pasākumi prokuratūras darbības regulējuma pilnveidei," informēja Valsts kontrolē.

Plāns arī ietver pasākumus, kurus īstenojot procesa virzītāji dažādās kriminālprocesa stadijās varētu saņemt kvalificētu "tehnisku" un konsultatīvu atbalstu, kā arī pasākumus kriminālprocesa digitalizēšanai un e-lietas programmas pārvaldības pilnveidošanai.

Valsts kontrolē pauda, ka plānā ir arī ilgtermiņā risināmi jautājumi ar mērķi mazināt kopējo sistēmas noslodzi un kvalificētākos resursus koncentrēt sarežģītāko un valsts intereses visbūtiskāk ietekmējošo kriminālprocesu izmeklēšanai. Valsts kontroles vērtējumā, lai iespējami drīz panāktu uzlabojumus, ir jāveic pasākumi pakāpeniskai procedūru standartizēšanai dažāda veida kriminālprocesos un efektīvāko izmeklētāja un prokurora sadarbības modeļu izstrādei un ieviešanai praksē.

Tāpat plānā ietverti pasākumi, kas paredz turpmāk regulāri, sistemātiski identificēt praksē esošās problēmas, lai rastu piemērotākos risinājumus to novēršanai.

Piemēram, paredzēts ieviest rīcības mehānismu to Krimināllikuma normu identificēšanai, kuru piemērošanā praksē ir problēmas, un, balstoties uz šo problēmu novērtējumu, plānot kvalifikācijas pilnveides pasākumus, vadlīniju un citu materiālu izstrādi vienotas izpratnes sekmēšanai, normatīvā regulējuma pilnveidi. 

Uz augšu
Back