EK plāno ieguldīt teju 15 miljardus, lai padarītu Eiropu "zaļāku" un tehnoloģiski attīstītāku

Ilustratīvs foto FOTO: Romolo Tavani/Shutterstock

Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi "Apvāršņa Eiropas" galveno darba programmu 2021. līdz 2022.gadam, kurā izklāstīti mērķi un specifiskas tematiskās jomas, kas kopā saņems 14,7 miljardu eiro finansējumu, informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Paredzēts, ka šie ieguldījumi palīdzēs paātrināt "zaļo" un digitālo pārkārtošanos un veicinās ilgtspējīgu tautsaimniecības atlabšanu pēc koronavīrusa pandēmijas un Eiropas Savienības (ES) noturību turpmākās krīzēs. Tie atbalstīs Eiropas pētniekus ar stipendijām, apmācību un apmaiņām, veidos labāk savienotas un efektīvākas Eiropas inovācijas ekosistēmas un radīs pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras. Tie arī piesaistīs dalībniekus visā Eiropā un no visas pasaules, tajā pašā laikā stiprinot Eiropas pētniecības telpu.

EK norādīja, ka vairāk nekā četri no katriem desmit eiro - kopā ap 5,8 miljardiem - tiks ieguldīti pētniecībā un inovācijā,

lai palīdzētu ieturēt Eiropas zaļo kursu un izpildīt ES apņemšanos līdz 2050.gadam padarīt ES par pirmo klimatneitrālo pasaules reģionu.

Ar šiem līdzekļiem tiks atbalstīti projekti, kas vairo zinības par klimata pārmaiņām un izstrādā risinājumus, kuri samazinās siltumnīcefekta gāzes un ļaus pielāgoties klimata pārmaiņām. Piemēram, darbības ilgtspējīgā un taisnīgā veidā paātrinās pāreju uz tīru enerģiju un mobilitāti, palīdzēs koriģēt pārtikas sistēmas un atbalstīs aprites ekonomiku un bioekonomiku, uzturēs un uzlabos ogļskābās gāzes dabiskās piesaistītājsistēmas ekosistēmās un palīdzēs pielāgoties klimata pārmaiņām.

Pēc EK paustā, pie galvenajiem pieejamā finansējuma mērķiem ir arī šīs desmitgades pārvēršana par Eiropas digitālo desmitgadi un jaunu digitālo uzņēmumu nākotnes pamatu veidošana, un šajā jomā programma nodrošinās būtisku ieguldījumu pieaugumu. Tā palīdzēs, piemēram, maksimāli izmantot digitālo rīku un datu balstītas pētniecības un inovācijas potenciālu veselības aprūpes, masu mediju, kultūras mantojuma un saimnieciskās jaunrades, enerģētikas, mobilitātes un pārtikas ražošanas jomā, atbalstot rūpniecības modeļu modernizāciju un veicinot Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. 2021. līdz 2022.gadā ar aptuveni četriem miljardiem eiro tiks atbalstīta galveno ciparsignālu tehnoloģiju izstrāde.

Darba programma virzīs kopumā ap 1,9 miljardu eiro ieguldīšanu, palīdzot mazināt koronavīrusa pandēmijas izraisīto tiešo saimniecisko un sabiedrisko kaitējumu.

EK uzsvēra, ka atbilstoši instrumentam "Next Generation EU" finansējums palīdzēs veidot koronavīrusu pārdzīvojušu Eiropu, kas būs ne tikai "zaļāka" un digitālāka, bet arī noturīgāka tagadējos un jaunos pārbaudījumos. Tajā aptvertas tēmas, kuru mērķis ir modernizēt veselības aprūpes sistēmas un veicināt pētniecības spējas, it īpaši vakcīnu izstrādē.

EK uzsvēra, ka globāla sadarbība pētniecības un inovācijas jomā ir būtiska, lai risinātu globālas problēmas un ļautu Eiropai piekļūt resursiem, zinībām, zinātniskajai izcilībai, vērtības ķēdēm un tirgiem, kas veidojas citās pasaules daļās. 2021.gada maijā EK iepazīstināja ar vispārēju pieeju pētniecībai un inovācijai - Eiropas stratēģiju starptautiskai sadarbībai mainīgā pasaulē. Ar to ES cenšas rast risinājumus un sekmēt globālus globālo problēmu risinājumus, balstoties uz daudzpusējību, atvērtību un savstarpību.

2021. līdz 2022.gadam pieņemtajā "Apvāršņa Eiropas" darba programmā ir iekļautas darbības, kas veltītas sadarbības atbalstīšanai un stiprināšanai ar daudzpusējām iniciatīvām tādās jomās kā bioloģiskā daudzveidība un klimata aizsardzība, vides novērošana, okeānu pētniecība un veselība visā pasaulē. Tajā ir arī mērķpasākumi kopā ar galvenajiem partneriem ārpus ES, ieskaitot vērienīgo un vispusīgo "Āfrikas iniciatīvu".

EK norādīja, ka "Apvārsnis Eiropa" pēc noklusējuma ir atvērts pasaulei. Trešu valstu asociēšana ar "Apvārsni Eiropu" paplašinās visas programmas ģeogrāfisko jomu un dos papildu iespējas pētniekiem, zinātniekiem, uzņēmumiem, institūtiem un citām ieinteresētām iestādēm piedalīties ar visumā tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstīm. Programma ierobežos dalību pavisam nedaudzās darbībās, lai aizsargātu ES stratēģiskos resursus, intereses, neatkarību un drošību.

Pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiks izsludināti 22.jūnijā EK Finansējuma un iepirkumu portālā. Eiropas Pētniecības un inovācijas dienas 23.jūnijā un 24.jūnijā iezīmē iespēju "Apvārsni Eiropu" apspriest politikas veidotāju, pētnieku, novatoru un pilsoņu vidū.

No 28.jūnija līdz 9.jūlijam notiek potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem domātas "Apvāršņa Eiropas" informācijas dienas.

ES pētniecības un inovācijas programma "Apvārsnis Eiropa" ar 95,5 miljardiem eiro 2021. līdz 2027.gadam ir "Apvāršņa 2020" turpinājums. Šodien izziņotā "Apvāršņa Eiropas" darba programma ir balstīta uz "Apvāršņa Eiropas" stratēģisko plānu, kas tika pieņemts 2021.gada martā un noteica ES pētniecības un inovācijas prioritātes 2021.-2024.gadam.

Lielākā daļa finansējuma tiek piešķirta konkursa kārtā, balstoties uz darba programmās paredzētiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 2021.gada sākumā ir parādījušās jaunas finansēšanas iespējas: februārī EK izsludināja pirmos Eiropas Pētniecības padomes uzaicinājumus saskaņā ar "Apvārsni Eiropu" un martā sāka jaunās Eiropas Inovācijas padomes darbu. Bez tam aprīlī tā ātri sagādāja 123 miljonus eiro koronavīrusa variantu pētniecībai un inovācijai.

Uz augšu
Back