Ārvalstu investori iesaka veicināt augstskolu konsolidāciju

Ilustratīvs foto FOTO: Shutterstock

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), vērtējot augstāko izglītību un pārkvalifikāciju, ieteikusi novērst šķēršļus augstskolu pārvaldības reformas īstenošanai, stiprinot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kapacitāti un veicinot augstskolu konsolidāciju.

Ārvalstu investoru ieskatā, nepieciešams cieši uzraudzīt un atbalstīt reformas ieviešanu noteiktās augstskolās, kas varētu kļūt par paraugu citām augstskolām. Tāpat investori aicina pārskatīt augstākās izglītības sistēmas finansēšanas mehānismu.

FICIL uzskata, ka darbaspēka politika ir viens no Latvijas ekonomikas attīstības galvenajiem virzītājspēkiem. Apzinoties, ka izglītībai ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu, ka darbaspēkam piemīt mūsdienu tirgum nepieciešamās prasmes, FICIL atzinīgi vērtē augstākās izglītības reformu un uzskata to par svarīgu priekšnosacījumu Latvijas izglītības sistēmas un augstskolu konkurētspējas celšanai.

FICIL ieskatā, reformas pieņemšana Saeimā 2021.gada jūnijā bija tikai pirmais solis, un reformas panākumi būs atkarīgi no tās īstenošanas. Tomēr FICIL atgādina, ka iesaistītajām pusēm ir jāsaglabā tāds pats entuziasms, lai panāktu likuma grozījumu veiksmīgu īstenošanu.

Vienlaikus ārvalstu investori uzsver, ka straujas digitalizācijas un robotizācijas laikmetā mūžizglītība un pastāvīga prasmju pilnveidošana ir ekonomiskās aktivitātes neatņemama sastāvdaļa, kas veicina gan darbinieku, gan darba devēju konkurētspējas celšanu.

Ņemot vērā pašreizējos apstākļus pandēmijā un tās ietekmi uz darba tirgu, FICIL ieskatā, valdībai būtu jāpārskata sava cilvēkkapitāla un darbaspēka pārkvalifikācijas politika, lai nodrošinātu, ka lēmumu pieņēmēji spēj proaktīvi rīkoties, izmantojot globālās tendences savā labā, novēršot liela mēroga bezdarbu un palielinot Latvijas konkurētspēju.

Tajā pašā laikā šai politikai arī vajadzētu būt cieši saistītai ar citiem valsts vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas dokumentiem un prioritārajām nozarēm. Turklāt būtu jāuzlabo regulējums attiecībā uz darba devēju iesaistīšanos darbinieku apmācībā un kvalifikācijas paaugstināšanā, lai tajā labāk atspoguļotu darba devēju intereses un stimulētu uzņēmumus investēt to darbiniekos.

Ārvalstu investori uzskata, ka ir nepieciešama spēcīga un efektīva pārkvalifikācijas politikas pārvaldība, lai samazinātu aizvien pieaugušo plaisu starp darba tirgū pieprasītajām un pieejamām prasmēm un nodrošinātu, ka Latvija arī turpmāk tiek skatīta kā investīcijām pievilcīga valsts.

Līdz ar to FICIL rekomendē reformēt un centralizēt pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides politikas pārvaldību. Tāpat ārvalstu investori iesaka izvērtēt plaisu starp darba tirgū pieprasītajām un pieejamajām prasmēm, pārskatīt valsts un Eiropas Savienības līdzekļu finansētu kursu atlases procedūru, ieviest strukturētu mācību virzienu ("learning pathways") sistēmu, kā arī palielināt uzņēmumu aktīvu iesaistīšanu prasmju pilnveides projektu atlasē, īstenošanā un uzraudzībā.

Uz augšu
Back