Pieņem likumu par Rojas un Mērsraga atdalīšanos

Jaunievēlēto Rojas un Mērsraga novadu deputātu pilnvaras izbeigsies ar brīdi, kad uz pirmo sēdi sanāks 2013.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā attiecīgā novada dome.

Papildināta atbilstoši jaunākajai informācijai

Rojas un Mērsraga novada domju vēlēšanas notiks 18.decembrī un visus izdevumus segs pašvaldība, paredz likums "Par Rojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu", kuru šodien kā steidzamu otrajā, galīgajā lasījumā vienbalsīgi pieņēma Saeima.

Saeimā ir saņemts Rojas novada domes 14.septembra ārkārtas sēdes, kurā piedalījās 12 no 15 deputātiem, protokols. Rojas pašvaldības deputāti ir vienbalsīgi nolēmuši grozīt pašvaldības budžetu, piešķirot 3000 latu ar Rojas novada domes un Mērsraga novada domes ārkārtas vēlēšanām saistīto izdevumu, ieskaitot vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un Vēlētāju reģistra izdevumus, kas saistīti ar vēlētāju sarakstu izgatavošanu un vēlētāju informēšanu, segšanai.

Saeima arī likumā "Par Rojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu" nolēma saīsināt vēlētāju reģistra likumā notiektos termiņus, paredzot, ka vēlētāju reģistrs ir jāveido nevis 120 dienas pirms vēlēšanām, bet 75 dienas.

Līdz ar to vēlētājiem Rojas novadā paziņojums par to, kurā vēlēšanu iecirknī viņiem jābalso, tiks izsūtīts 9.oktobrī.

Likums arī nosaka, ka jaunievēlēto Rojas novada domi un Mērsraga novada domi uz pirmo sēdi sasauc likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, bet ne agrāk par 2011.gada 3.janvāri. Abas jaunievēlētās domes uz pirmo sēdi sasaucamas un sanāk vienā dienā.

Līdz brīdim, kad uz sēdi sanāk katra jaunievēlētā dome, turpina darboties 2009.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Rojas novada dome un abās administratīvajās teritorijās ir spēkā tās izdotie tiesību akti.

 Rojas novada domei līdz 1.novembrim ir jāpieņem Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāns, paredzot tajā mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadali, pēc iespējas ņemot vērā teritoriālo principu. Ja šāds plāns netiks pieņemts, Ministru kabinets izdos noteikumus par Rojas novada pašvaldības reorganizāciju.

Jaunizveidotās Rojas un Mērsraga pašvaldības darbosies tajās administratīvajās teritorijās, kurās tās darbojās līdz Rojas novada pašvaldības darbības uzsākšanai 2008.gada 14.jūlijā.

Abām jaunievēlētajām domēm triju mēnešu laikā pēc pirmās sēdes būs jāizvērtē līdz to darbības uzsākšanai pieņemtie Rojas novada domes saistošie noteikumi.

Deputāts Māris Kučinskis (TP) šodien atsauca savu priekšlikumu noteikt, ka Rojas novads atmaksā valsts budžetā tam maksājuma veidā piešķirtos finanšu līdzekļus 400 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai, kas pagastu brīvprātīgas apvienošanās rezultātā tika izmaksāti - 200 000 par katru Rojas novada teritoriālo vienību.

 Saeima šodien arī kā steidzamus otrajā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, nosakot, ka ir divi atsevišķi novadi - Rojas novads un Mērsraga novads.

Uz augšu