Datu valsts inspekcija piespriedusi tūkstošiem eiro lielu sodu "Lursoft IT"

TVNET/LETA
CopyLinkedIn Draugiem X
Dati. Ilustratīvs foto
Dati. Ilustratīvs foto Foto: Publicitātes foto

Datu valsts inspekcija (DVI) pagājušā gada nogalē piespriedusi 65 000 eiro sodu SIA "Lursoft IT" par prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot tīmekļa vietnē "www.lursoft.lv" personas datus saturošus dokumentus.

Tāpat inspekcija "Lursoft IT" uzlika pienākumu pārtraukt prettiesisku personas datu apstrādi jeb publicēšanu.

Inspekcija administratīvā pārkāpuma lietā vērtēja, vai 2020.gadā "Lursoft IT" veiktā datu apstrāde, publiskojot tīmekļa vietnē "www.lursoft.lv" personas datus saturošus dokumentus, ir atbilstoša 2020.gadā spēkā esošajam regulējumam.

Inspekcija konstatēja, ka "Lursoft IT" ir veikusi prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot personas datus, kas iekļauti Uzņēmumu reģistra reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

Inspekcija norāda, ka pērn janvārī spēkā stājušies grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredz, ka reģistrācijas lieta tiek sadalīta divās daļās - publiskajā un nepubliskajā.

Publiskās daļas dokumenti un līdz ar to arī personas dati ir publiski pieejami, un tos var atkal izmantot, komersantam sniedzot pakalpojumus. "Savukārt nepubliskās daļas dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija, un šādas informācijas atkalizmantošana un publiskā pieejamība ir aizliegta," norāda inspekcija.

Līdz ar to personas datu, kuri ir iekļauti juridiskās personas reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā, publicēšanai un vispārīgai pieejamībai nav tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu regulas noteikumiem.

Inspekcija vērš uzmanību, ka lietā konstatētā prettiesiskā datu apstrāde attiecas uz tiem personas datiem, kas iekļauti reģistra nepubliskajā daļā iekļautajos dokumentos.

Lai arī "Lursoft IT" informāciju no Uzņēmumu reģistra ieguva līdz normatīvā regulējuma izmaiņu spēkā stāšanās brīdim, turpināt personas datu apstrādi, tai skaitā publicēšanu, ja tai zudis tiesiskais pamats, nav atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

Lietā inspekcija konstatēja, ka "Lursoft IT", neievērojot Maksātnespējas likumā noteikto termiņu, tīmekļa vietnes www.lursoft.lv Maksātnespējas reģistra datu bāzē publicēja informāciju par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem ilgāk nekā vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas.

Minētais nozīmē, ka vietnē "www.lursoft.lv" informācija par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem bija pieejama piecus gadus pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas izdarīšanas dienas.

Inspekcija skaidro: lai arī "Lursoft IT" nav Maksātnespējas likuma tiešais adresāts, tam ir saistoša šīs tiesību normas būtība un tajā ietvertā likumdevēja interpretācija, vērtējot samērīgumu starp datu subjekta interesēm uz savu personas datu aizsardzību un kontroli pār saviem personas datiem un SIA "Lursoft IT" un to klientu interesi turpināt personas datu apstrādi bez jebkādiem ierobežojumiem.

Administratīvais naudas sods 65 000 eiro apmērā piespriests, ņemot vērā aizskarto datu subjektu skaitu, publicēto personas datu apjomu, kompānijas apgrozījuma apmēru, kā arī to, ka "Lursoft IT" pēc inspekcijas saņemtajām norādēm neizbeidza un neierobežoja personas datu publicēšanu uz laiku, kamēr tiek noskaidrots, vai apstrāde ir atbilstoša normatīvajam regulējumam.

"Lursoft IT" pārsūdzējusi inspekcijas lēmumu tiesā, kas nozīmē, ka piespriestais sods nav uzskatāms par galīgu.

"Lursoft IT" komentārs

Lursoft rīcībā nav Uzņēmumu reģistra lietu nepubliskās daļas dokumentu. Dokumentu dalījums publiskajā / nepubliskajā daļā tika noteikts ar grozījumiem Likumā par LR Uzņēmumu reģistru (Likums), kas stājās spēkā pirms gada – 2020.gada 7.janvārī. Lursoft kā atkalizmantotājs no LR Uzņēmumu reģistra dokumentus saņēma līdz 2018.gada 1.augustam.

Saeima, pieņemot Likuma  grozījumus, nenoteica, ka dokumentu dalījums publiskajā / nepubliskajā daļā būtu attiecināms uz vēsturiskajiem dokumentiem. 

Paralēli jāatzīmē, ka  informācijai, kas ir publiskota trešajām personām, nemaz nevar noteikt ierobežotas pieejamības statusu (skat. Informācijas atklātības likuma 5.panta sesto daļu).

2019.gada novembrī  tieslietu ministrs publiski apsolīja risināt jautājumu par UR publiskās / nepubliskās daļas dokumentu dalījuma principu pārskatīšanu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – Tieslietu ministrijas – Uzņēmumu reģistra savstarpēji noslēgtā vienošanās par sadarbību šī jautājuma risināšanā ir palikusi tikai kā apsolījums “uz papīra”, jo pusotra gada laikā nav organizēta neviena sapulce, kurā šis jautājums tiktu risināts pēc būtības. Papildus jāuzsver, ka šī jautājuma risināšana  bija uzdota  arī ar MK protokollēmumu.

Maksātnespējas reģistra ierakstu pieejamība

DVI Paziņojumā nav minēts būtisks fakts - Lursoft jau 2018.gada septembrī vērsās pie DVI ar lūgumu sniegt uzziņu, vai grozījumi Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā, ir attiecināmi arī uz Lursoft kā atkalizmantotāju. DVI direktores D.Avdejanovas Lursoftam sniegtajā uzziņā bija norādīts, ka aizliegums publiskot datus par fizisku personu maksātnespējas procesiem gadu pēc to izbeigšanas attiecināms uz Uzņēmumu reģistru. Tādēļ nav saprotams, kāpēc DVI kā iestādes pozīcija pēc pāris gadiem šajā jautājumā ir diametrāli pretēja iepriekš uzziņā norādītajam. Lursoft nav pamata uzskatīt, ka DVI sniegtā uzziņa ir bijusi kļūdaina.

Lursoft uzsver, ka,  sniedzot pakalpojumus, datu apstrādi veic godpratīgi, ievērojot likuma prasības, kā arī balstoties uz tiesiskās paļāvības principu. Likumdevējam un izpildvarai  ir pienākums rūpēties par to, lai tiesību normas tiktu formulētas tik nepārprotami, ka tās varētu interpretēt pareizi, un šāds pienākums izriet no tiesiskās noteiktības principa.

Kā jau DVI savā Paziņojumā norādīja, DVI direktores J.Macukas lēmums nav galīgs un Lursoft š.g. janvārī to ir pārsūdzējis tiesā.

KomentāriCopyLinkedIn Draugiem X
Aktuālais šodien
Svarīgākais