Tiesa noraida "Memory Water" pieprasījumu pārskatīt PTAC piespriesto sodu

"Memory Water". Ilustratīvs foto FOTO: Ieva Čīka/LETA

Administratīvā rajona tiesa noraidījusi SIA "Memory Water" prasību atcelt Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumu par tā sodīšanu saistībā ar negodīgu komercpraksi un atlīdzināt, pēc uzņēmuma domām, tam nodarīto mantisko kaitējumu 250 000 eiro apmērā.

Kā aģentūru LETA informēja PTAC pārstāve Agnese Tauriņa, centrs pērn 7.decembrī lēma aizliegt "Memory Water" negodīgas komercprakses īstenošanu, kas izpaudās kā, maldinošas informācijas sniegšana par produktu "BIO ūdens" īpašībām un tā kvalitāti, kā arī maldinošas informācijas sniegšana par ūdensapstrādes tehnoloģiju un kvalitātes zīmi.

Tāpat PTAC iepriekš norādīja, ka uzņēmums izmanto normatīvajiem aktiem neatbilstošu veselīguma norāžu sniegšanu. Par minētajiem pārkāpumiem PTAC piemēroja uzņēmumam naudas sodu 15 000 eiro apmērā. Tomēr "Memory Water" šo lēmumu apstrīdēja tiesā, prasot to atcelt un atlīdzināt uzņēmumam, pēc tā vadības domām, mantisko kaitējumu 250 000 eiro apmērā.

Tiesa savā lēmumā norāda, ka PTAC ir pamatoti konstatējis "Memory Water" īstenotajā komercdarbībā negodīgu komercpraksi attiecībā uz patērētājiem piedāvāto "BIO ūdeni" un kvalitātes zīmi "Bio WaterTM".

Tiesa atzīst, ka tiesību normas nenoteic, kas ir saprotams ar "BIO ūdeni", neregulē prasības tāda veida ūdenim, tai skaitā nenoteic objektīvi pārbaudāmus kritērijus. Tādējādi, piedāvājot patērētājiem "BIO ūdeni" kā atsevišķu pārtikā lietojamu ūdens veidu, kura prasības un atbilstība ir augstākas kvalitātes nekā dzeramajam ūdenim, avota ūdenim vai minerālajam ūdenim, tiek maldināti patērētāji, jo tiek radīts iespaids par īpaša ūdens kā ūdens veida esību, kura īpašības ir ticami pārbaudītas un salīdzinātas iepretim dzeramajam, avota un minerālajam ūdenim.

Tiesas ieskatā ūdens marķējumā nedrīkst tikt iekļauts vārds "bio".

Marķējot produkciju ar preču zīmi "Bio WaterTM", patērētājs neizšķirs, vai tā ir preču zīme, vai arī kvalitāti vai produkcijas īpašības raksturojošs uzraksts, uzskata tiesa, uzsverot, ka, ja uzraugošā iestāde konstatē, ka patērētāju intereses var aizskart tādu preču zīmju izmantošana, kas var maldināt patērētāju, ir pamats atzīt, ka tiek īstenota negodīga komercprakse. Līdz ar to PTAC ir tiesīgs uzlikt par pienākumu šādu komercpraksi izbeigt, secinājusi tiesa.

Tiesas ieskatā "Memory Water" komercpraksē izmantotā norāde uz citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, piemēram, Vācijā, veikto "bio" sertifikāciju ūdenim, var radīt patērētājam maldīgu priekšstatu par to, ka produktam, marķētam ar kvalitātes zīmi "Bio WaterTM", piemīt labākas īpašības nekā produktam bez šādas zīmes, jo nereti patērētāji preces, kas ražotas citur ES, uzskata par labākas kvalitātes nekā vietējo preci.

Tiesa atzīst, ka lietā nav iesniegti pārbaudāmi un ticami pierādījumi attiecībā uz ūdens strukturēšanu, savukārt atsaukšanās uz nepārbaudāmiem zinātniskiem pētījumiem nav pietiekama, lai atzītu, ka patērētājs netiek maldināts par konkrētā ūdens īpašībām. Tiesas ieskatā, kamēr "Memory Water" nevar pierādīt saistībā ar ūdens strukturēšanu veikto pētījumu autentiskumu un ticamību, tādējādi apliecinot produktam piedēvēto īpašību atbilstību, uzņēmumam nav tiesiska pamata atsaukties uz šādiem pētījumiem un "Memory Water" komercprakse attiecībā uz informācijas sniegšanu par ūdens strukturēšanu ir maldinoša.

Vienlaikus tiesa piekrīt PTAC lēmumā secinātajam, ka "Memory Water" savā komercpraksē noteiktā laika posmā ir pieļāvusi arī citus normatīvo aktu pārkāpumus, proti, izmantojusi normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes, tostarp maldinošus apgalvojumus, kas patērētājiem rada maldīgu priekšstatu, ka, lietojot tieši "Memory Water" ūdeni, pozitīvi tiks ietekmēta cilvēka organisma funkcionēšana un veselība, kā arī īstenojusi patērētāju interesēm neatbilstošu negodīgo komercpraksi saistībā ar distances tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, tai skaitā līguma izbeigšanas tiesībām, kā arī patērētājiem būtiskās informācijas noklusēšanu attiecībā uz informācijas norādīšanu par "Memory Water" nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, tai skaitā informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī strīdu risināšanas tiešsaistē platformu.

Tāpat tiesa piekrita PTAC secinātajam, ka uzņēmums izmantojis maldinošus apgalvojumus par kosmētikas līdzekļu ārstnieciskajām īpašībām, kā arī nav ievērojusi speciālās normatīvo aktu prasības uztura bagātinātāju reklāmas jomā.

Tiesa atzīst, ka PTAC lēmumā ir pareizi secināts, ka piemērotā soda nauda 15 000 eiro apmērā ir samērīga un atbilstoša pārkāpumam un tā ietekmei uz patērētāju kolektīvajām interesēm.

Tiesas ieskatā arī PTAC uzliktais tiesiskais pienākums "Memory Water" trīs mēnešu laikā no PTAC lēmuma spēkā stāšanās brīža mainīt ražoto produktu marķējumu, izslēdzot no tā informāciju par ūdens strukturēšanu un preču zīmi "Bio WaterTM", tostarp pienākums 14 dienu laikā pēc iepriekš minētā termiņa izbeigšanās iesniegt PTAC pierādījumus un informāciju par šo darbību izpildi, ir pamatots.

Tiesa uzskata, ka triju mēnešu termiņš ir samērīgs, jo īpaši ņemot vērā to, ka "Memory Water" bija iespēja novērst pārkāpumus jau līdz PTAC lēmuma pieņemšanai. Proti, PTAC jau 2018.gadā, sniedzot uzziņas, vairākkārt informēja "Memory Water" par konstatēto maldinošo komercpraksi.

Jau vēstīts, ka pērna gada 7.decembrī PTAC pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem "Memory Water" tika piemērota soda nauda 15 000 eiro apmērā, aizliegta lēmumā konstatētās negodīgās komercprakses īstenošana, kā arī uzlikts pienākums mainīt "Memory Water" ražoto produktu marķējumu.

Uz augšu
Back