ES valstis: dzimumu līdztiesība ir viena no mūsdienu ES veidojošajām pamatvērtībām

FOTO: Shutterstock

Tāpat kā cilvēktiesības, brīvība un demokrātija, arī dzimumu līdztiesība ir viena no pamatvērtībām, kas veido Eiropas Savienību (ES) tādu, kāda tā ir šodien, uzsvērts ES valstu uzsaukumā dzimumu līdztiesības veicināšanai pasaulē.

Kā informēja Ārlietu ministrija, ceturdien, atzīmējot Starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm, ES Augstais pārstāvis Žuzeps Borels, starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena, ĀM parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un 23 ES dalībvalstu ārlietu un attīstības sadarbības ministri parakstīja kopīgu uzsaukumu dzimumu līdztiesības veicināšanai pasaulē.

ĀM arī atzīmēja, ka dzimumu līdztiesības veicināšana ir viena no tematiskajām prioritātēm Latvijas attīstības sadarbības politikā, jo īpaši Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionos.

10

Uzsaukumā norādīts, ka reti kur pasaulē sieviešu un meiteņu tiesības tiek apdraudētas tā, kā tas notiek Afganistānā. Jaunākie notikumi rada lielas bažas. ES ir skaidri likusi saprast, ka turpmākā ES attīstības palīdzība Afganistānai būs atkarīga no tā, kā šī valsts ievēros starptautisko tiesisko regulējumu un cilvēktiesību normas, to vidū sieviešu un meiteņu tiesības. ES ir apņēmības pilna turpināt atbalstīt sievietes un meitenes Afganistānā un visā pasaulē, neatkāpjoties no savām vērtībām un pārliecības.

Pēc uzsaukumā rakstītā, dzimumu līdztiesība bagātina mūsu sabiedrību un stiprina tās izturētspēju. Dzimumu līdztiesība ir miera, drošības, ekonomiskās labklājības un ilgtspējīgas attīstības pamats. Turklāt ES Līgumi nosaka, ka dzimumu līdztiesība ir jāaizsargā un jāveicina.

Tāpēc ES politiskā prioritāte un galvenais mērķis ir ar politiskiem, darbības un finansiāliem līdzekļiem veicināt un nosargāt panākto progresu dzimumu līdztiesības jomā. ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns III un jaunais ES ārējās darbības budžets ir globāla mēroga rīcības ceļvedis dzimumlīdztiesīgas pasaules veidošanā.

ES valstis uzsaukumā atzīmēja, ka, lai sasniegtu šos mērķus, tās cieši sadarbojas ar daudzpusējiem, reģionāliem un divpusējiem partneriem, to vidū ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uzsaukumā akcentēts, ka vēl ir daudz darāmā, un pašapmierinātībai nav iemesla - lai gan joprojām jārisina daudz problēmu, kopā tomēr esam stiprāki.

"Daudzās valstīs Covid-19 krīze ir saasinājusi pastāvošo dzimumu nevienlīdzību dažādās jomās: izglītībā, profesionālajā izglītībā, veselības jomā, drošības un drošuma jomā, seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību jomā, kā arī saistībā ar lēmumu pieņemšanu un ekonomiskajām iespējām," pausts uzsaukumā.

10

ES valstis vērsa uzmanību uz to, ka Covid-19 ierobežošanas pasākumu laikā pieauga ar dzimumu saistīta vardarbība, jo īpaši vardarbība ģimenē, savukārt samazinājās sieviešu un meiteņu iespējas piekļūt seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus uz sieviešu un meiteņu pleciem uzgūlies ievērojams aprūpes slogs. Neoficiālajā ekonomikā strādājošie un mazkvalificētu darbu veicēji, no kuriem lielākā daļa ir sievietes, migranti un pie minoritātēm piederīgie ir vairāk pakļauti riskam un saskaras ar vairākiem un savstarpēji saistītiem diskriminācijas veidiem.

Turklāt skolu slēgšanas dēļ meitenes ir pakļautas lielākam seksuālas izmantošanas, agrīnas grūtniecības, bērnu darba un piespiedu laulību riskam. Malalas fonds aplēses liecina, ka, iespējams, vēl 20 miljoni meiteņu priekšlaicīgi pametīs skolu, kas nu kopā jau būs 150 miljoni meiteņu, kas ir trešdaļa no ES iedzīvotāju skaita, bez izredzēm saņemt izglītību.

"Nesen sniegtais ANO ziņojums liecina, ka 2020.gadā - gadā, kurā valdīja koronavīrusa pandēmija, - militārie izdevumi pārsniedza pasaules izdevumus veselības jomā.

10

Lai panāktu ilgtspējīgu atgūšanos no Covid-19 pandēmijas, mums ir jāpastiprina centieni veicināt dzimumu līdztiesību," akcentēts uzsaukumā.

ES valstu ieskatā, šai problēmai ir nepieciešama globāla mēroga rīcība, un tā ir jārisina tagad - brīdī, kad tiek veidota nākotne un ir vēlēšanās, lai bērni un mazbērni augtu pēcpandēmijas pasaulē, kas ir vienlīdzīgāka, daudzveidīgāka un kur vienlīdzīgas iespējas ir realitāte. Lai panāktu ilgtspējīgas pārmaiņas, valstīm jāpievēršas dzimumu nevienlīdzības un ar dzimumu saistītas diskriminācijas pamatcēloņiem.

Uzsaukumā akcentēts, ka pandēmijas laikā ES un tās dalībvalstis, kā arī Eiropas finanšu iestādes ir atbalstījušas sievietes un meitenes visā pasaulē. ES valstis uzsvēra, ka tās kā Eiropas komanda ir piesaistījušas 46 miljardus eiro, lai sniegtu atbalstu vairāk nekā 130 partnervalstīm, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un jauniešiem.

"Tomēr, lai risinātu pieaugošās problēmas, mums ir jādara arvien vairāk un labāk. Tāds ir Dzimumu līdztiesības rīcības plāna III mērķis.

10

Tas veicina sieviešu, meiteņu un jauniešu vadošo lomu un jēgpilnu līdzdalību pasaules mēroga politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē, kā arī visos jautājumos, kas saistīti ar mieru un drošību," norādīts uzsaukumā.

ES valstis norādīja, ka tagad tiek strādāts pie šā plāna īstenošanas, izmantojot 79,5 miljardu eiro palīdzību no jaunā instrumenta "NDICI -"Eiropa pasaulē", kas atbalstīs ES ārējo darbību nākamajos septiņos gados. Galvenā nozīme būs atbalstam izglītībai un jo īpaši meiteņu izglītībai. Līdzīgi kā tiek sniegts atbalsts izglītībai ārkārtas situācijās, pandēmijas laikā ES ir sadarbojusies ar partnervalstīm, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mācīšanos un bērnu labjutību un veicinātu drošu atgriešanos skolā.

"Mēs kā Eiropas komanda jau sniedzam vairāk nekā pusi no visa globālā atbalsta izglītībai. Tomēr mēs turpināsim palielināt finansējumu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visos līmeņos. Mūsu kopīgā apņemšanās jūlijā piešķirt 1,7 miljardus eiro globālajai partnerībai izglītības jomā, lai pārveidotu meiteņu un zēnu izglītību gandrīz 90 valstīs un teritorijās, ir daļa no šā jaunā darba cēliena," akcentēts uzsaukumā.

ES valstis atzīmēja, ka tās pastiprina savus centienus visās jomās - gan sniedzot atbalstu sieviešu un meiteņu izglītībai un ekonomiskajām iespējām, gan uzlabojot viņu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem. Līdz 2025.gadam 85% no visām jaunajām ES ārējām darbībām visās nozarēs veicinās dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

"Pamatojoties uz ciešu apspriešanos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sieviešu tiesību aktīvistiem un jaunatni, pašlaik tiek pabeigtas šā mērķa sasniegšanai paredzētās darbības kopā ar partnervalstīm. Mums jānoliek tautas attīstība uz pareizā ceļa un līdz 2030.gadam jāsasniedz ilgtspējīgas attīstības mērķi, neatstājot novārtā nevienu sievieti vai meiteni. Ir ļoti svarīgi, lai mums izdotos to paveikt," norādīts ES valstu uzsaukumā.

Uz augšu
Back