Deklarācija jāaizpilda vienkāršotā veidā

Kuri deklarācijas pielikumi un kā jāaizpilda, ja esmu strādājis algotu darbu un ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī gūti neapliekamie ienākumi no automašīnas pārdošanas?

Atbild VID Kurzemes Reģionālās iestādes biroja priekšnieks Māris Kūlis:

– Pagājušā gada 18.decembrī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību". Grozījumi paredz vienkāršotu deklarācijas aizpildīšanu tām personām, kuras guvušas tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturēts izmaksas vietā (piem., darba alga, autoratlīdzības, slimības pabalsts).

Deklarāciju iesniedz, ja gūti ar nodokli neapliekamie ienākumi, kā to paredz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta 1.daļa, piemēram, ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai, alimenti, ienākumi no noguldījumiem un depozītiem kredītiestādēs u.c., kuru kopējā summa pārsniedz četrkāršotu gadam noteikto neapliekamo minimumu (2007.gadā – 2400 latu).

Minētās personas, aizpildot deklarāciju, pielikumā D1 norāda tikai gūtos neapliekamos ienākumus un deklarācijas lapā D aizpilda tikai 04.rindu "Neapliekamie ienākumi". Deklarāciju iesniedz, lai deklarētu attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Jāaizpilda tikai deklarācijas D4 pielikums un deklarācijas lapā D–06 rinda "izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un D–07 rinda "ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā".

Tātad vienkāršotajā veidā jāaizpilda deklarācijas D4 pielikums (attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem), D1 pielikums, kurā jāuzrāda ienākums no automašīnas pārdošanas, un D lapas 04.rinda, 06. un 07. rinda, bet deklarācijā vairs nav jāuzrāda saņemtā darba alga.

Uz augšu