Kredītu reģistrā ziņas par 144 200 personām ar aktuāliem saistību pārkāpumiem

Kredītu reģistrā šogad septembra beigās bija ziņas par 144 232 personām ar aktuāliem saistību pārkāpumiem, kas ir par 2,6% mazāk nekā pagājušā gada beigās un par 0,8% mazāk nekā šogad jūnija beigās, liecina reģistra veidotājas Latvijas Bankas apkopotie dati.

Kopumā 2016.gada septembra beigās reģistrā bija ziņas par 715,5 tūkstošiem personu ar spēkā esošām saistībām, tajā skaitā 673,5 tūkstošiem fizisko personu rezidentu, 32,2 tūkstošiem juridisko personu rezidentu, sešiem tūkstošiem fizisko personu nerezidentu un 3,8 tūkstošiem juridisko personu nerezidentu.

Reģistra dalībnieki tajā iekļauj ziņas par personas saistību pārkāpumiem, ja persona kavē līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un kavēto maksājumu summa sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā. No reģistrā iekļautajiem 715,5 tūkstošiem personu ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi atbilstoši minētajiem kritērijiem septembra beigās bija reģistrēti 144,2 tūkstošiem personu jeb 20,2% no kopējā personu skaita, tajā skaitā 135,2 tūkstošiem fizisko personu rezidentu, vienam tūkstotim fizisko personu nerezidentu, 7,5 tūkstošiem juridisko personu rezidentu un 0,5 tūkstošiem juridisko personu nerezidentu.

No reģistra izveides līdz 2016.gada 30.septembrim kopumā tajā iekļautas ziņas par 4,13 miljoniem saistību (kopā spēkā esošās un izbeigtās saistības). Tostarp kredītiestādes iekļāvušas ziņas par 2,46 miljoniem saistību (59,5%), ar kredītiestādēm saistītās komercsabiedrības - par 1,61 miljonu saistību (39%), bet krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji - kopumā par 0,06 miljoniem saistību (1,5%).

Šogad septembra beigās 1,15 miljoni jeb 27,8% (jūnija beigās - 1,16 miljoni jeb 28,6%) bija spēkā esošas saistības un 2,98 miljoni jeb 72,2% (2,9 miljoni jeb 71,4%) bija izbeigušās saistības.

No 1,15 miljoniem spēkā esošo saistību 1,05 miljoni saistību septembra beigās bija uzskaitītas dalībnieku bilancē, savukārt 0,1 miljons saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

2016.gada trešajā ceturksnī Kredītu reģistra dalībnieki reģistrā iekļāva ziņas par 78 660 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem, tostarp 86,5% saistību iekļautas, pamatojoties uz noslēgtu jaunu aizdevuma līgumu, 10,3% - pamatojoties uz to, ka pārņemtas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības no citas personas, bet 2,9% - pamatojoties uz to, ka noslēgts jauns aizdevuma līgums esošo saistību pārformēšanai.

Analizējot nerezidentiem izsniegto saistību skaitu valstu dalījumā, lielākais joprojām bija Krievijas, Apvienotās Karalistes un Britu Virdžīnu rezidentu saistību skaits - attiecīgi 21,8%, 10,6% un 8,3%.

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām lielākais saistību skaita īpatsvars septembra beigās bija patēriņa kredītiem - 41,2%, seko norēķinu karšu kredīti - 29,7%, kredīti mājokļa iegādei - 12,6% un finanšu līzings - 6,5%.

Tāpat apkopotie dati liecina, ka septembra beigās spēkā esošo saistību kopējais atlikums bija 20,497 miljardi eiro, tajā skaitā 1,05 miljonu spēkā esošo un dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 17,7 miljardi eiro.

Salīdzinājumā ar jūnija beigām septembra beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikuma apmērs palielinājies par 34,9 miljoniem eiro jeb 0,2%. Tostarp lielākais saistību atlikuma pieaugums bija kredītiem nekustamā īpašuma iegādei - par 544 miljoniem eiro, savukārt lielākais samazinājums bija industriālajiem kredītiem - par 952,8 miljoniem eiro.

No kopējā saistību atlikuma (20,497 miljardiem eiro) 10,1 miljards eiro jeb 49,3% septembra beigās bija juridisko personu rezidentu saistības, 6,9 miljardi eiro jeb 33,4% - fizisko personu rezidentu saistības, trīs miljardi eiro jeb 14,7% - juridisko personu nerezidentu saistības, bet 0,5 miljardi eiro jeb 2,6% - fizisko personu nerezidentu saistības.

Tautsaimniecības nozaru dalījumā lielākais saistību atlikums bija kredītiem juridiskajām personām, kuras darbojas nekustamo īpašumu nozarē (25,3%), vairumtirdzniecībā, izņemot automobiļu un motociklu tirdzniecību (9,3%), kā arī juridiskajām personām, kuras nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (8,1%).

Šogad trešajā ceturksnī reģistrā iekļautas ziņas par 68 046 saistībām 1,12 miljardu eiro apmērā, kuras radušās, noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu. Tostarp 82,8% no jauno aizdevumu apmēra (0,93 miljardus eiro) izsniegušas kredītiestādes, 16,5% (0,19 miljardus eiro) - saistītās komercsabiedrības un 0,4% (0,004 miljardus eiro) - krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji kopā. Saistību apmēra ziņā 81,2% no jaunajām saistībām bija juridisko personu saistības.

Septembra beigās 86,3% no kopējā spēkā esošo saistību atlikuma bija eiro, 11,8% - ASV dolāros, 0,6% - Krievijas rubļos un 0,5% - Šveices frankos. Saistību atlikums pārējās valūtās bija 0,8%.

2016.gada septembra beigās Kredītu reģistrā bija kopumā 105 dalībnieki, tajā skaitā 19 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, septiņas ārvalstu kredītiestāžu filiāles un Latvijas attīstības finanšu institūcija «Altum», kā arī 36 komercsabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (saistītās komercsabiedrības), septiņi apdrošinātāji un 35 krājaizdevu sabiedrības.

Tostarp Kredītu reģistrā bija astoņi dalībnieki ar ierobežotu statusu - likvidējamā «VEF banka», likvidējamā «Latvijas Krājbanka», likvidējamā «Trasta komercbanka», SIA «Hiponia», SIA «LKB līzings», likvidējamā «ABLV Privat Equity Fund 2010», likvidējamā apdrošināšanas kompānija «Balva» un Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.

Uz augšu