PTAC soda "Cityparks Latvija" par negodīgu rīcību pret patērētājiem
Papildināts ar "Cityparks" vadītāja komentāru

FOTO: Pixabay

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atzinis SIA "Cityparks Latvija" rīcību par negodīgu. Autostāvvietu pārraugošais uzņēmums sodīts ar 50 tūkstošu eiro lielu naudas sodu, portāls TVNET uzzināja PTAC.

PTAC informē, ka laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim saistībā ar SIA „Cityparks Latvijaˮ rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu, ir saņemtas 428 patērētāju sūdzības. PTAC 2018.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu, ar kuru atzina šādu "SIA Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu.

Centrs atzinis, ka "Cityparks Latvija" patērētājiem tika piedāvāti un piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi par nesamērīgu un netaisnīgu līgumsodu, proti, tādu līgumsodu, kura apmērs neatbilst likumā noteiktajiem ierobežojumiem. Tāpat netika nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības.

Sūdzības saņemtas, jo uzņēmums nenodrošināja pietiekoši ilgu laiku iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības.

PTAC lēmums par 50 tūkstošus eiro lielu sodas naudas uzlikšanu "Cityparks Latvija" stājās spēkā 2019.gada 4.janvārī un tā pārsūdzēšana neaptur ar lēmumu uzliktā tiesiskā pienākuma izpildi.

Atgādinām, ka novietojot automašīnu SIA "Cityparks Latvija" īstermiņa autostāvvietās, kas visbiežāk ir izvietotas pie tirdzniecības centriem un citām publiski pieejamām ēkām, tiek noslēgts līgums par autostāvvietas izmantošanu.

Izmantojot autostāvvietu, ir jāievēro līguma noteikumi, piemēram, jānovieto informācija par automašīnas novietošanas laiku, jāreģistrē automašīna, vai jāveic citas norādītās darbības.  

Ar lēmumu PTAC atzinis par netaisnīgiem vairākus līguma noteikumus, tai skaitā līgumsodu 35 eiro apmērā atzinis par neproporcionāli lielu. Netaisnīgie līguma noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža, bet līgums ir spēkā tiktāl, ciktāl tas var pastāvēt, kad izslēgti netaisnīgie līguma noteikumi.

Līgumā ietvertais līgumsods 35 eiro apmērā, piemēram, gadījumā, ja nav veikta automašīnas reģistrēšana, novietota norāde par autostāvvietas izmantošanas uzsākšanas laiku, ir neproporcionāli liels un "Cityparks Latvija" to nevar pamatot ar attiecīgā pārkāpuma rezultātā radītiem zaudējumiem vai citiem objektīvi izvērtējamiem un būtiskiem apstākļiem. Praksē līgumsods maksimālajā apmērā piemērots par nebūtiskiem un nenozīmīgiem pārkāpumiem – aizmirsta automašīnas reģistrācija vai apstāšanās laika norāde. Līgumsods piemērots arī tik drīz pēc apstāšanās, ka patērētājam netiek dots pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem.

Ja sākotnēji ir veikta samaksa par pakalpojumu vai veikta reģistrācija pakalpojuma bezmaksas izmantošanai, bet vēlāk ir kavēta vai nav veikta apmaksa par turpmāku autostāvvietas izmantošanu, tad līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no patērētāja neapmaksātās pakalpojuma maksas, bet šādās situācijās papildus līgumsodam "Cityparks Latvija" ir tiesīgs pieprasīt veikt samaksu par izmantoto, bet neapmaksāto pakalpojumu.

Ja "Cityparks Latvija" turpina piemērot netaisnīgo līgumsodu, patērētājam jāvēršas pie uzņēmuma strīda risināšanai, PTAC lēmumu izmantojot kā pierādījumu, savukārt "Cityparks Latvija" ir jānodrošina objektīva un patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības. Ja parāda piedziņa jau nodota ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, tam jāņem vērā PTAC pieņemtais lēmums.

Reaģējot uz PTAC pieņemto lēmumu sodīt “Cityparks Latvija” ar nesamērīgi bargu naudas sodu, uzņēmuma vadītājs Māris Priednieks uzsver, ka lēmumam nepiekrīt. Tas neatbilst godprātīgo autovadītāju interesēm un tiks pārsūdzēts tiesā.

Priednieks vērš uzmanību, ka autostāvvietu operatoru piemērotie līgumsodi ir vērtēti arī iepriekš. 2010. un 2011. gadā līdzīga apmēra līgumsodus PTAC ir atzinis par ekonomiski pamatotiem, atbilstošiem un samērīgiem. Savukārt šobrīd, neskatoties uz inflāciju un dažādu citu izmaksu pieaugumu (degviela, cilvēkresursi u. c.), iestādes nostāja nezināmu iemeslu dēļ ir mainījusies, lai gan citi tirgus dalībnieki šo gadu laikā autostāvvietu tarifus ir palielinājuši pat par 70%, turklāt nemainot līgumsoda apmēru.

Uzņēmuma pārstāvis norāda, ka sods par neatbilstošu autostāvvietas izmantošanu ir galējais līdzeklis, lai motivētu autovadītājus ievērot autostāvvietas noteikumus un aizsargātu godprātīgos autovadītājus, piedāvājot viņiem samērīgas pakalpojuma cenas.

Lai izvairītos no līgumsodu piemērošanas, “Cityparks” aicina autovadītājus ievērot autostāvvietās izvietotās ceļa zīmes, norādes un lietošanas noteikumus.

“Ja šobrīd PTAC pieņemtais lēmums tiks atstāts negrozīts, tas nevis aizsargās patērētājus, bet, gluži pretēji, radīs situāciju, ka godīgajiem autostāvvietu lietotājiem būs jāmaksā vairāk, lai segtu autostāvvietu uzturēšanas izmaksas nemaksātāju vietā. Savā darbībā vienmēr esam fokusējušies uz maksimālu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm – gan saviem klientiem, gan nozares uzraugiem, tomēr pašlaik būsim spiesti aizstāvēties tiesā,” uzsver Priednieks.

“Cityparks” pārstāvji norāda, ka izvērstāku skaidrojumu par PTAC lēmumu un piemēroto sodu varēs sniegt pēc tam, kad būs detalizēti iepazinušies ar lēmumu.

Uz augšu