Paredzētas izmaiņas IIN maksāšanas kārtībā

Ilustratīvs attēls

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Nodokļu maksātājam iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) būs jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz deklarācijas vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas mēneša 23.datumam, paredz Ministru kabineta komitejas pirmdien uz izskatīšanu valdībā virzītie grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli».

Lai mazinātu administratīvo slogu maksātājiem un nodrošinātu iespēju vairākus nodokļu maksājumus veikt vienā maksājumā un tos maksāt vienotajā nodokļu kontā, grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» nosaka, ka IIN nodokļu maksātājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz deklarācijas vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas mēneša 23.datumam, kā arī deklarācijas vai informatīvās deklarācijas ir iesniedzamas pirms IIN maksāšanas gala termiņa.

Attiecībā uz algas nodokļa iemaksāšanu vienotajā nodokļu kontā, IIN samaksas gala termiņš «līdz ienākuma izmaksas mēneša 23.datumam» paredz, ka darba devējs līdz ienākuma izmaksas mēneša 23.datumam iemaksā vienotajā nodokļu kontā visu izmaksas mēnesī ieturēto IIN. Attiecīgi, ja darba devējs izmaksā darbiniekam viņa gūto ienākumu (algu) pēc mēneša 23.datuma, tad aprēķināto IIN darba devējam būs jāiemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz mēneša 23.datumam.

Darba devēja ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz mēneša 17.datumam. Izņēmuma gadījums, kad algas nodokli varēs iemaksāt vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam attiecas uz situāciju, kad darba devējs, pēc datuma, kad iesniegts VID darba devēja ziņojums, saņem informāciju, ka ir jāizmaksā darbiniekam gūtais ienākums un tā izmaksa ir obligāti veicama līdz izmaksas mēneša pēdējai dienai.

Finanšu ministrija (FM) norāda, ka pašlaik nodokļu maksātāji (fiziskās un juridiskās personas) veic nodokļu iemaksu 49 nodokļu kontos (valsts budžeta ieņēmumu kontos Valsts kasē). Šie kontu atvēršanas pamatprincipi ir izveidoti tā, lai valsts budžeta ieņēmumu izpildi pēc naudas plūsmas varētu noteikt sadalījumā pa ieņēmumu veidiem (nodokļu maksātājs nenorāda nodokļu maksājumā ieņēmumu veidu, to nosaka pēc konta, kurā iemaksa veikta), taču rezultātā sadrumstalotais valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits izraisa problēmas gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļus administrējošām institūcijām.

Sarežģīts nodokļu nomaksas process rada administratīvo slogu un izmaksas nodokļu maksātājiem, jo katram nodoklim normatīvajos aktos ir noteikts savs samaksas termiņš, kurš jāievēro grāmatvedim vai uzņēmuma vadītājam, lai nenokavētu maksājuma veikšanu.

Lai atrisinātu minētās problēmas un samazinātu resursus nodokļu samaksai un administrēšanai, ar 2021.gadu, kā to paredz Saeimā 2017.gada 23.novembrī pieņemtie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem tiek ieviests vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka no 2021.gada nodokļu maksātājiem būs iespēja VID administrētos un minētajā likumā noteiktos valsts budžeta maksājumus samaksāt vienā nodokļu kontā.

Tāpēc FM rosina ieviest vienoto nodokļu kontu, kas būs viens konts, kurā veic visu VID administrēto nodokļu iemaksu. Savukārt saņemto maksājumu attiecināšanu pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem veiks, izmantojot FIFO jeb «pirmais iekšā - pirmais ārā» metodi. FIFO metode nozīmē, ka nodokļu maksājumu, kuram pirmajam iestājies nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš, paredzēts segt pirmo. Paredzēts, ka VID administrēto nodokļu maksājumu saistības tiks sarindotas atbilstoši nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņam.

Likuma grozījumi arī paredz, ka regulāri maksājamie VID nodokļi un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva budžetā ir samaksājama ne vēlāk kā līdz pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.

FM skaidroja, ka mēneša 23.datums ir vienotais regulāri maksājamo nodokļu un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksāšanas gala termiņš. Tādējādi, vienādojot maksāšanas termiņu regulāri maksājamiem VID administrētiem nodokļiem, tiek radīta iespēja nodokļu maksātājam minētos maksājumus samaksāt vienotajā nodokļu kontā vienā vai vairākos maksājumos līdz vienotajam gala termiņam - pārskata iesniegšanas mēneša 23.datumam.

Vienotā nodokļu konta risinājums, kas paredz vienādot nodokļu maksāšanas termiņus, ļaus ietaupīt gan pārskaitījumu veikšanas izdevumus, gan cilvēkresursus pārskaitījuma veikšanai, tajā skaitā, laiku maksājuma sagatavošanai un veikšanai, skaidro FM.

Vienlaikus, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt pret VID administrēto nodokļu maksājumu saistībām, normatīvajos aktos paredzēts noteikt, ka nodokļu deklarācija ir iesniedzama pirms nodokļa maksāšanas termiņa, tādējādi vispirms tiktu uzskaitīta VID administrēto nodokļu maksājumu saistība un vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu būs iespējams pret to attiecināt. Savukārt situācijā, kad nodokli maksā pirms nodokļu deklarācijas iesniegšanas, vienotajā nodokļu kontā var veidoties nodokļa pārmaksa un tā var tikt novirzīta citu nodokļu maksājumu saistību segšanai, ne tā nodokļa maksājuma, attiecībā uz kuru normatīvais akts paredz nodokli maksāt pirms nodokļu deklarācijas iesniegšanas, saistību segšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jānosaka, kā nodokļu maksātājs maksā IIN vienotajā nodokļu kontā un jāpārskata iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņi, nosakot, ka gala termiņš ir mēneša 23.datums.

Būtiskākās izmaiņas likumā ir saistītas ar algas nodokļa ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā un darba devēja ziņojumu par ieturētajām IIN summām. Pašreiz likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» paredz, ka IIN no algota darba ienākuma ir jāiemaksā budžetā algas izmaksas dienā, ja algu ieskaita bankas kontā, vai nākamajā dienā, ja algu izmaksā skaidrā naudā. Darba devēja ziņojums, kurā norādīta informācija par ieturēto IIN, tiek sniegts VID nākamajā mēnesī pēc algas izmaksas darba ņēmējam.

Likumā plānotās izmaiņas saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, paredz, ka darba devēja ziņojums par ieturēto IIN no algota darba ienākuma būs jāiesniedz pirms IIN samaksas vienotajā nodokļu kontā galējā termiņa.

Tādejādi darba devējs ieturēto IIN no algota darba ienākuma varēs ieskaitīt vienotajā nodokļa kontā nevis tikai algota darba ienākuma izmaksas dienā vai nākamajā dienā, bet arī, atkarībā no noteiktā algota darba ienākuma izmaksas datuma.

Paredzēts, ka grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

    Uz augšu