Vairāk nekā pusei valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā ir negatīvs